0 x 0

Ryktene om ALLSKOGs død er betydelig overdrevet

Vi bringer her arbeidende styreleder Eilif Dues kronikk om ALLSKOGs økonomiske situasjon.


I Norsk Skogbruk hevdes det i overskrifts form at «ALLSKOG er raka fant». Dette har forståelig nok bekymret en del skogeiere. De siste månedene i 2015 og det første kvartalet i 2016 har riktignok krevet mye av ALLSKOG, men ryktene om konkurs må på det sterkeste tilbakevises.


Det skapes store verdier i ALLSKOG. Vi ville ikke ha greid å hugge 1,2 millioner kubikk i fjor uten den optimismen som råder i skogbruket i vårt nedslagsfelt fra Sunnmøre til Troms. Et landskap som er fagert, men desto mer krevende i sin vidstrakthet.

Den største av våre industrikunder er Norske Skogs fabrikk på Skogn, hvor vi leverer 365 000 kubikk i året. Fabrikken vil kjøre full drift på alle sine tre papirmaskiner i hele år, så behovet for tømmerleveranser er stort. Driften ved fabrikken på Skogn er lønnsom, skjønt konsernet som sådan er gjeldstynget. Nedskrivningen av aksjeverdiene våre i Norske Skog er hovedårsaken til ALLSKOGs underskudd i 2015, ettersom også vår egen drift er lønnsom.

Det viktigste som har skjedd i hele vår verdikjede og for vårt tømmersalg, er derfor refinansieringen av Norske Skog. Refinansieringen og deres finansielle plan bør gi ALLSKOG arbeidsro frem til høsten 2019.

Noen er bekymret for ALLSKOGs egenkapital og likviditet. ALLSKOG har en tilfredsstillende høy egenkapitalandel, men vi vil synliggjøre fordelene med andelseierskap og samarbeide med skogeierlagene for å øke denne. Likviditeten er god og vesentlig forbedret siste år. Noen måneder har ikke betalingene fra industrikundene, med forfall den 30., kommet inn på konto før tidlig måneden etter. Løsrevet fra helheten gir slike tilfeller et urettvist bilde av ALLSKOGs løpende likviditet. Slik tid med utestående kreditt har vi sørget for å få mindre av. På lånemarkedet har vi en god kredittverdighet.

Som nevnt har driftsresultatet vært positivt, men ikke godt nok. ALLSKOG skal bidra til en mer effektiv og lønnsom verdikjede, bli mer forutsigbare, og forbedre rutinene og arbeidsflyten vår. Vi har allerede oppnådd store besparelser ved å rydde opp i gamle skogsdrifter og rotkjøp i Nord-Norge. I det videre vil vi legge stor vekt på samarbeid på tvers i virksomheten, større automatisering av rutiner, og en bedre utnyttelse av ressurser og kapasitet. Alt med det mål for øye at ALLSKOG skal gi skogeieren mer for skogen.