0 x 0

Sabima beklager kritikk til ALLSKOG

ALLSKOG har nå startet hogst hos skogeiere i Steinkjer der de omfattende naturtypekartleggingene av kalkrik skog er blitt foretatt. Et møte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag før jul bidro til å få klarlagt den frustrerende situasjonen skogeierne i området opplevde.


I møtet fikk vi, sammen med representanter fra Steinkjer Skogeierlag en god gjennomgang av ulike naturkartlegginger, rødliste, naturmangfoldlov og andre miljøhensyn skogbruket tar. Fylkesmannen mente også det hadde vært ønskelig med et mer harmonisert og felles system å kartlegge natur på, som ikke oppleves som uoversiktig. ALLSKOG arbeider også for å forenkle informasjonstilgangen til skogeiere ift miljøhensyn.
Videre beklaget Fylkesmannen at skogeierne ikka hadde blitt gitt informasjon om kartleggingen på forhånd.

Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har vært svært kritisk til at ALLSKOG har hatt kontakt med Fylkesmannen for å få klarlagt situasjonen og de hensyn skogeierne på Steinkjer skal ta. Dette har de i et brev gitt klart uttrykk for, dog kom det et par dager etterpå et nytt brev der de beklaget ett av mange kritiske utspill overfor oss. 

ALLSKOG er uforstående til kritikken fra Sabima om vårt arbeid for å klargjøre skogeieres juridiske situasjon og hvilke muligheter de har ift næringsaktivitet på deres eiendommer. Å få kartlagt 30.000 daa skog som "svært viktig" å ivareta, uten å ha blitt informert om dette, eller inneha kunnskap om slik kartlegging, opplevdes som snikvern av skogeierne på Steinkjer.

Det er ALLSKOGs jobb som interesseorganisasjon for skogeiere å bidra til å klarlegge slike forhold.