0 x 0

Samferdselsdepartementet bistår skogeierne i Møre og Romsdal

I går kom gjennombruddet for transportutfordringene i Møre og Romsdal vi i ALLSKOG har arbeidet med i hele oppryddingstiden etter Dagmarstormen jula 2011. I brev til Vegdirektoratet gir Samferdselsdepartementet klare føringer for hvordan tømmertransporten i fylket skal håndteres. De ber om at vår henvendelse gis høy prioritet og at direktoratet skal gi maksimalt handlingsrom for dispensasjoner for tømmertransport. Dette må regnes som et gjennombrudd for saken og det arbeidet vi har nedlagt.  

Nå vil Transportselskapet Nord AS ta kontakt med SVV i Møre og Romsdal for å avklare framtidig rutine for dispensasjoner. ALLSKOG er blitt hørt, Samferdselsministeren har handlet og dette vil sikre tømmerverdiene etter stormen i Møre og Romsdal. 

foto-olav-heggo
Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet
, 01.03.2013

Nr.: 09/13

Vurderer å åpne for tyngre og lengre tømmerbiler i Møre og Romsdal

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet vurdere muligheten for å gi dispensasjon fra gjeldende regelverk om vekt og lengde for tømmertransport i forbindelse med oppryddingsarbeidet etter Dagmar.

Allskog SA og Transportselskapet Nord AS har i en henvendelse til samferdselsministeren bedt om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser om vekter og lengder for tømmertransporter i Møre og Romsdal i forbindelse med opprydningsarbeidet etter stormen Dagmar.

Næringen viser til at store mengder tømmer må kjøres ut av fylket og at dette må skje raskt for å bevare kvaliteten på tømmeret i størst mulig grad. Ellers vil store verdier går tapt.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet vurdere mulighetene for å gi slike dispensasjoner. Dette må skje i tett samarbeid med fylket og kommunene som vegeiere. Departementet har bedt Vegdirektoratet gi saken høy prioritet.

Best mulig rammevilkår
Departementet har også bedt Vegdirektoratet om å gi det pågående arbeidet med revisjon av regelverket knyttet til lengde og vekt for tømmertransport generelt særlig prioritet.

- Vi ønsker at tømmertransporten skal kunne utføres på en kostnadseffektiv måte og vil legge til rette for best mulig rammevilkår for denne næringen så lenge det ikke går ut over trafikksikkerhetene eller framkommeligheten, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Les brevet til Vegdirektoratet her