0 x 0
microsoftteams-image

Skogbruksplanen – Skogeierens beste venn

Gjennom en skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog får skogeieren kontroll over hvilke ressurser som befinner seg på egen skogeiendom. Dette er det viktigste verktøyet skogeieren har for å kunne drive aktiv utnyttelse og god skjøtsel av skogressursen. Les mer om skogbruksplan her.

ALLSKOG har vært og er en viktig leverandør av skogbruksplaner i ALLSKOGs region. Skogbruksplanlegger i ALLSKOG, Bente Husby, forteller at ALLSKOG de siste fem årene har hatt skogbruksplanprosjekter i 31 kommuner. Noen av prosjektene har vært selvstendige, mens andre er kjørt som samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner.

Kostnader og fordeler ved skogbruksplan

Norsk PEFC Skogstandard krever at det er gjort en miljøregistrering i skog for at tømmeret skal bli sertifisert. Alle de seriøse aktørene i Norge, inkludert ALLSKOG, har som forutsetning at all tømmer som hugges og selges skal være miljøsertifisert. 

  •  Det er også et krav at MiS-registrering er en del av skogbruksplanprosjektet for å kunne få offentlig støtte. Som regel får skogeieren 50 % tilskudd på taksten, og resten kan dekkes av skogeierens skogfond med skattefordeler. I det lange løp er det snakk om en ubetydelig egenandel når en skogbruksplan ofte varer 15 år frem i tid før en ser behov for revisjon, sier Husby.

Beslutningsgrunnlaget som skogeieren får med en skogbruksplan, blir betraktelig bedre. Ikke bare med tanke på hogst, men skogeieren får også en full oversikt over verdiene i skogen som gjør at man kan sette inn gode og nødvendige skogkulturtiltak for å både styrke verdiene i skogen på sikt og øke CO2-opptaket i egen skog.

  • Skogeieren vil få bedre veiledning av skogbrukslederne med oppdaterte data. Ved bygging av en skogsbilveg for eksempel, er nye skogbruksplandata avgjørende for å beregne hvilket grunnlag man har for hogst. Tilsvarende er det ved salg/overdragelse av eiendom – da er en oppdatert skogbruksplan avgjørende for å beregne eiendomsverdien, forklarer Husby.
Andelseierne i ALLSKOG med nyere skogbruksplan får også gratis tilgang til ALLMA – en digital skogbruksplan som gjør at du når og hvor som helst kan slå opp oversikten over egen skog på data og mobil. Den andelseierfordelen blir dekt gjennom kontingenten hver andelseier betaler årlig, og det blir også jevnlig holdt kurs i bruk av ALLMA.

Hva skal skogeiere som ikke ble med i prosjektene gjøre for å få levert sertifisert virke?

For skogeiere som ikke deltar i skogbruksplanprosjekter, men som på et senere tidspunkt finner ut at de vil levere sertifisert virke, finnes det likevel muligheter. Men det er verdt å merke seg at dette er mer kostbart og tar lengre tid.

  • De skogeierne med mer enn 100 dekar produktiv skog som ikke deltok i planprosjektet, må bestille etterregistrering av MiS for å få sin skogeiendom sertifisert. Før drift igangsettes må skogeier inngå en avtale om MiS-registrering av eiendommen sin. Denne registreringen vil da bli gjennomført den påfølgende barmarksesongen. Da vil ansatte fra ALLSKOG reise ut på befaring for å ivareta miljøverdier på eiendommen. Det vil ikke bli utbetalt tilskudd til disse registreringene utenfor planprosjektet. Prisen er 9 kr/daa for andelseiere og 12 kr/daa for ikke-andelseiere, og i tillegg kommer reisekostnader, sier Husby.

Alltid en fordel å ha en oppdatert skogbruksplan

De neste skogbruksplanprosjektene som står for tur i 2021 og 2022 er Inderøy/Mosvik, Rauma, Hemnes, Nesset/Molde, Levanger, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Husby oppfordrer alle skogeiere i disse områdene om å melde seg på prosjektene:
  • Nesten uavhengig av hvor store eller små planer du har for skogeiendommen din, vil en skogbruksplan med MiS-registrering være et nyttig og lønnsomt verktøy for å vite hvilke verdier skogeieren faktisk sitter på, avslutter Husby.