0 x 0

Skogen er løsningen, også for Venstre!

At Venstre vil fjerne satsingen på klimaskogplanting i statsbudsjettet er komplett ​uforståelig, sier næringspolitisk sjef i ALLSKOG, Anna C.B. Moe.


Venstre deltok i klimaforliket i 2012, der klimaskogplantingen ble foreslått som et av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltakene. Tiltaket er ferdig utredet, fått strenge miljøkriterier for å sikre ivaretakelse av biologisk mangfold og det er kun norske treslag som benyttes. Miljødirektoratet styrer arbeidet og det er Fylkesmennene i tre fylker som nå gjennomfører et treårig pilotprosjekt før det blir rullet ut i hele landet.

Venstre mener med andre ord at sin egen klimapolitikk er "absurd".

Les hele saken hos NRK Nordland.

Oppfølginggssak:

NRK Nordland Skognæringa -forstår ikke motstanden mot prosjektet

Venstre sier til NRK Nordland at pengene i stedet skal brukes til å rydde opp i gamle miljøsynder, og viser til sitkagranproduksjonen.

For skogeierne, som eksemplet brukt i NRK-saken, på Lauvøya ved Sandnessjøen, er det helt absurd å forholde seg til at deres stolthet og næringsinntekt skal «ryddes opp» med bruk av offentlige penger. Her har man kanskje Nordland-rekord i skogproduksjon. På 300 dekar forventer de en nettoinntekt på cirka 3 millioner kroner når de skal hogge feltet om noen år. Om de hadde fått solgt klimakvoter til dagens kvotepris, slik som eksempelvis skogeiere på New Zealand gjør til Norge, hadde de tjent over 4 millioner kroner bare på det. Skogeiere langs kysten ønsker å bidra til enorme CO2-opptak og biomasseproduksjon også i framtida, og det finnes store arealer også i Norges største skogreisingsfylke som er tilgjengelige for skogplanting uten å true biologisk mangfold.

Klimaskogplanting med norske treslag vil bidra til en større fornybar ressurs, som kan substituere bruk av fossile materialer, og dermed redusere klimagassutslippene. Venstre sier at det er viktigere å bruke offentlige ressurser på å oppnå andre miljømål, som å redusere utslippene. ALLSKOG ønsker gjerne å bidra til oppklaring rundt denne selvmotsigelsen.

Invitasjon til Venstre

ALLSKOG inviterer gjerne stortingsbenken i Venstre til en gjennomgang av hvordan skogen bidrar i klimasammenheng. Hvordan skogbrukets miljørutiner før, under og etter en hogst gjennomføres, for å sikre biologisk mangfold, og hvilke miljøkriterier som legges til grunn for klimaskogplantingen i Norges i dag.

ola_elvestuen

Leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V).
Foto: Jenny Andersson/News Øresund (CC-BY-3.0).