0 x 0

Skogen i Arbeiderpartiets industripolitikk

Arbeiderpartiets industriutvalg har trukket opp noen interessante linjer i sitt forslag til industristrategi og innspill til partiets programkomité.

Industriutvalget målbærer noen verdifulle innsikter om skognæringens muligheter – og hindre som må forseres. De viser til at bare 35–40 % av tilveksten i skogene våre blir hugget. Når oljenæringens andel av Norges samlede verdiskaping minker, vil vi fortsatt ha et stort naturgitt fortrinn med skogen som vårt viktigste CO2-lager og avløser for oljebaserte produkter.

Industriutvalgets forslag er i denne omgang lite konkretisert, men berører blant annet uttak av tømmer, mer bygging i tre og teknologiutvikling i industrien.

ALLSKOG arbeider for skogeiernes betingelser, og sprer kunnskap om alt det uforløste som finnes i skogen. Derfor vil ALLSKOG følge nøye med programarbeidet i de politiske partiene foran stortingsvalget i 2017.

Industriutvalgets forslag er også omtalt i Nationen.