0 x 0

Skogpakke fra regjeringa treffer godt!

Regjeringa ga viktige midler til skogtiltak i revidert nasjonalbudjett. Disse vil treffe bra i forhold til de utfordringene vi har i skogbruket, og vil bidra til at vi kan øke aktiviteten. ALLSKOG er svært fornøyd med at regjeringa ser viktigheten av skogbruket, og at det satses på hele verdikjeden i skognæringa. Sammen med satsingene på skog i Klimameldinga som nylig ble framlagt, gir dette fantastiske muligheter! 
  • 25 mill kr er bevilget til tømmerkaier i kyststrøkene.
  • 10 mill kr går til taubanedrift
  • 10 mill kr er bevilget til vedlikehold av eksisterende skogsbilveger
  • 5 mill kr til forskning og utvikling for å styrke aktiviteten i skogbruket.
På grunn av krisen i treforedlingsindustrien valgte regjeringen tidligere i år å nedsette et utvalg som fikk i mandat å finne tiltak for skognæringa. Tiltakene som kom nå treffer godt, men for industrien, som sliter med høy kronekurs og vanskelig konkurransekraft i eksportmarkedet trengs sterkere tiltak enn de som nå er kommet. Vi ser derfor på disse midlene som en start i satsingen på skognæringa.

Pressemeldingen fra Landbruksdepartementet og oppslag i Trønderavisa med kommentar fra Adm dir Ole H Bakke er vedlagt.