0 x 0

Skogsbilveger i Stortinget

I spørretimen onsdag 9.mai ble Landbruks- og matministeren utfordret fra Fremskrittspartiets representant Per Roar Bredvold (FrP) om skogsbilvegbygging. ALLSKOG gjengir saken fra LMDs hjemmeside.

Spørsmål

Det bygges for lite traktor- og skogsbilveier i Norge slik at mye hogstmoden skog ikke blir nyttet. Det samme gjelder for oppgradering av eksisterende veinett. Tiltakene som kunne snudd denne trenden, er ikke ført videre av regjeringen. Hva vil statsråden bidra med for å motivere til økt satsing på skogsbilveier?

Svar fra Statsråd Brekk
President. Skogsveier er en nøkkelfaktor for å holde oppe aktiviteten og lønnsomheten i primærskogbruket. Dette er igjen en forutsetning for at nasjonale råstoffleveranser kan bidra til utvikling av konkurransedyktige verdikjeder for skog og tre. Skognæringa er også klare på at det er et stort behov for videre utvikling av infrastrukturen i skogen. Dette gjelder både nybygging, for å gi tilgang til produktive skogarealer uten veidekning, og ikke minst også ombygging og vedlikehold av eksisterende veier, slik at veiene tilfredsstiller kravene som dagens transportutstyr stiller. Skogsveiene er også viktige i beredskapssammenheng.

Jeg mener at utvikling av skogsveinettet er en viktig del av skogpolitikken. Denne Regjeringen har derfor videreført grunnstammen av virkemidler for skogsveier og har gjennomført en vesentlig økning av tilskuddsrammene - samtidig som skogfondsordningen har blitt forbedret. Tilskudd til skogsveier, taubane og hest er økt fra om lag 45 mill. kroner i 2006 til 66 mill. kroner i 2012. Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel. Alle nybygde og ombygde bil- og traktorveier, inkludert velteplasser, som inngår i det permanente veinettet og som er godkjent etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål, kan dekkes av skogfond med skattefordel. Slike utgifter kan utgiftsføres direkte.

I 2008 ble det opprettet en bevilgning til Kystskogbruket over jordbruksavtalen, hvor deler av midlene benyttes til kompetanseoppbygging på skogsveier, herunder arbeid med hovedplaner. Ordningen er videreført med 10 mill. kroner de siste årene. Dette er et viktig bidrag for å løse de særskilte utfordringene som kystskogbruket har med hensyn til infrastruktur og tilgjengelighet til skogressursene.

President, selv om denne Regjeringen har satset mer på skogsveier, er jeg enig med representanten Bredvold i at det fortsatt er en stor utfordring å sikre tilfredsstillende veidekning og kvalitet på veinettet. I Meld. St. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken har vi derfor også gitt dette området en grundig omtale. Jeg har merket meg at Næringskomiteen i sin Innstilling til meldingen her støtter Regjeringen. Komiteen uttaler blant annet at videreutvikling av skogsveier er en forutsetning for å nå regjeringens målsetninger om et aktivt og lønnsomt skogbruk, og gjennom dette styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å nå viktige energi-, klima- og miljømål.

Preseident, jeg vil avslutningsvis vise til den betydningsfulle rollen Regjeringen mener at skogen skal ha i klimapolitikken. Dette betinger også at infrastrukturen i skogen videreutvikles.