0 x 0

Skogskadene etter Dagmar

Foreløpige anslag viser at ca 130.000 m3 med skog blåste ned under orkanen "Dagmar" 1. juledag i Møre og Romsdal. Dette tilsvarer ca. ett års avvirkning i fylket, og vil få store konsekvenser for allerede planlagt hogst i 2012. Ørsta, Volda og Vanylven er spesielt hardt rammet med ca 70.000 m3 skadet tømmer etter orkanen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Allskog og kommunene i fylket samarbeider nå om å skaffe seg en fullstendig oversikt over skadene og planlegge oppryddingsarbeidet. Lørdag 14. januar ble det blant annet flydd med helikopter over store deler av Sunnmøre og deler av Romsdalen. Vi ber samtidig om at skogeiere som oppdager skade i egen skog rapporterer dette til Allskog eller kommunen.

Mye av skogen som har blåst ned skulle ikke vært hogd før om 10-30 år og ville normalt ha gitt god avkastning for skogeier. Stormskadd skog har ofte nedsatt virkeskvalitet og fører til fordyrende driftskostnader. Dette vil kunne føre til nedsatt driftsnetto i utsatte områder. Kombinasjonen av at naturskadefondet ikke lenger dekker ordinære stormskader på skog, og at få skogeiere har privat forsikring av skogen, forverrer regnestykket ytterligere.

Oppryddingsarbeidet har allerede startet opp, men vi må regne med å bruke hele året før alt er ryddet opp. Vi har forståelse for at mange skogeier er utålmodige med å komme i gang, men vil advare mot at skogeierne setter i gang oppryddingsarbeid uten erfaring og kurs i vindfallhogst.

En del av skogen som har blåst ned har fortsatt rotkontakt, og vil holde seg friskt i ei tid framover. Alt virke vil i alle tilfelle holde seg bedre ute i skogen enn på lunneplass. For å hindre opphoping av store mengder virke på lunneplass vil en derfor ikke forsere avvirkning før en har klargjort avsetning til industri. Vi minner skogeier om at det må foreligge avtale om salg av tømmer før hogst settes i gang.