0 x 0

Snorre vil snu på flisa

Snorre Fridén Furberg begynte i oktober som administrerende direktør i ALLSKOG.

snorre-furberg-i-rennebu
Et av Furbergs første besøk hos ALLSKOGs entreprenører var hos Jostein Aas i Rennebu.
Foto: Karin Klingenberg Hokstad.

Snorre Fridén Furberg er født i 1965, gift med Hanne, og har fire barn i alderen 5–14 år. De bor på et gårdsbruk ved Jonsvatnet, rett utenfor Trondheim. Utdannet sivilingeniør.

– Du har hatt mange jern i ilden. Kan du nevne noen fritidsinteresser?
– Jakt, fiske, friluftsliv, mosjon, mat, kultur i særdeleshet musikk. Store og små prosjekter av alle tenkelige og utenkelige slag. Jeg har to symaskiner, herunder en industrimaskin, to små drivhus, et lite elektronikkverksted samt det meste jeg trenger for reparasjon av biler, maskiner og bygningsmasse på gården.

– Hva er ditt forhold til skog og bruk av skog?

– Forholdet mitt til skogen har etter hvert blitt todelt. På den ene siden har skog alltid vært viktig som rekreasjonsarena, enten på tur med ungene med lavvo og fiskestang, på jakt, ski, sykkel eller på bær- eller sopptur.
– I rollen som skogeier har vi så langt vært relativt passive. Vi har ikke gjennomført noen hogst i vår eiertid, men jeg har selv ryddet mye de siste årene etter stormskader, og drevet en del tynning. Vi har installert en 70 kilowatts vedkjel på gården som forsyner oss med både oppvarming og varmt forbruksvann. Det går gjerne en 30–40 kubikk løsved i året, og derav klarer vi å nyttiggjøre oss virket. En annen stor fordel er at øktene gjennom året med motorsaga sparer en for å måtte oppsøke et treningssenter!
– I sum lever vi med andre ord i skjæringen mellom forvaltningen av en skogressurs som skal nyttiggjøres, og et ønske om store, flotte skoger til rekreasjon.

– Hvilke erfaringer som toppleder fra transport- og energisektoren vil du ta med inn i ALLSKOG?
– ALLSKOG har tungt innslag av både transport og energi i sitt virke, og jeg kan bidra med faglige innspill i disse sammenhengene. Det jeg imidlertid først og fremst kan, er ledelse og effektivisering av større industrivirksomheter. Styret i ALLSKOG er tydelig på at resultatene skal forbedres, så det vil være mitt fremste anliggende.

– Hva ser du som skognæringens fremste utfordringer og muligheter?
– Skog har allerede spilt en viktig rolle for nasjonen i flere hundre år. Skog har ekstremt bred anvendelse, er i tillegg bærekraftige og fornybart og derav så avgjort en del av fremtida som løsning på fremtidas sentrale utfordringer. På en annen side er mange av anvendelsesområdene under sterk konkurranse fra ofte billigere alternativer, eksempelvis brukt som energi- eller konstruksjonsvirke. Skal man lykkes i slik konkurranse, må effektiviteten og kostnadene kontinuerlig optimaliseres. Nøkkelen her ligger i ny teknologi, evnen til å ta den i bruk og i å hente ut besparelsen.

– Hva kan eierne i ALLSKOG forvente av deg som ny administrerende direktør?
– Jeg har et inderlig ønske om at selskapet så raskt som mulig kommer i en posisjon hvor det igjen er mulig å utbetale utbytte til eierne. Det er både viktig og riktig at en eier får avkastning på sin investering. I tillegg er det på mange måter attesten for ens eget virke i bedriften. Eierne er som råstoffleverandører til driften vår, svært viktige. Av det jeg har sett så langt, dog kun etter en uke, vil jeg bidra til å presse på for tilgang til hogstmoden skog. Det kan se ut som om at det er mindre opplagt at hogstmoden skog skal høstes enn at modent korn skal trøskes.