0 x 0
levanger-foto-therese-b.-kirkesather-17

Søk om ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Korona-epidemien gjør det krevende å få nok arbeidskraft til skogplanting. For å sikre at planter ikke må kastes, har regjeringen innført et ekstraordinært tilskudd på kr 1,30 per plante.

Tilskuddet dekkes inn gjennom omdisponering av midler til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF). Ordningen er drøftet med partene i jordbruksoppgjøret og ble fastsatt i midlertidig forskrift 16. april.


Les mer på regjeringens nettsider:
Fastsettelse av ny tilskuddsordning for å sikre planting av skogplanter våren 2020

Andelslag og landsdekkende aktører
Skogeierandelslag eller sentrale landsdekkende aktører kan få utbetalt tilskuddet direkte etter forhåndssøknad som sendes til Landbruksdirektoratet innen 30. april 2020. Landbruksdirektoratet behandler søknadene fortløpende.

Søknaden må inneholde:

  • antall planter, inkludert importerte planter, som er planlagt utsatt i vårsesongen 2020, og der aktøren har avtalt utplanting for skogeiers regning. Rent videresalg av planter skal ikke inngå i antallet.
  • hvor mange importplanter inngår i totalt antall planter
  • totalt antall planter skal være fordelt på fylker
  • forventet tidsrom for gjennomføring av utplanting

Du finner mer informasjon her.

Andre søkere
Skogeiere som ikke benytter skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet. I dette tilfellet søker man om tilskudd etter at plantingen er gjennomført. Disse skogeierne skal altså ikke sende forhåndssøknad til Landbruksdirektoratet.

Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier, kommer ikke inn under ordningen med ekstraordinært plantetilskudd, og må få dekket sine merkostnader gjennom avtalen med skogeier.

Hele kunngjøringen av det ekstraordinære plantetilskuddet finner du her.