0 x 0

Stabil inntekt for skogeierne

Nyheter fra Landbruks- og matdepartementet

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. Totalt er det registrert 110 500 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Disse eierne hadde en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 815 millioner kroner i 2010, mot 813 millioner året før.
I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 84 millioner kroner i 2010 ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere. Tilsvarende tall var 88 millioner i 2009.

Størrelsen betyr mest
Næringsinntekten fra skogbruket varierer i stor grad med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, som har mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i 2010 en gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket på 182 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeiere med mer enn 20 000 dekar 471 000 kroner. Oppgang i bruttoinntekten Den gjennomsnittlige bruttoinntekten til skogeiere med overskudd i skogbruket, var 502 000 kroner i 2010. Det er en økning på 36 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde 7 prosent av bruttoinntekten, mens andre næringsinntekter utgjorde 32 prosent og lønnsinntekter 42 prosent. Resten av bruttoinntekten kom fra pensjon og andre inntekter.