0 x 0
planting-jan-kr.-sorlie

Betaler 50 prosent for suppleringsplanting

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene, tørkesommeren i 2018 kan ha tatt livet av flere skogplanter enn tidligere antatt.


Skogeiere kan i 2019 søke om 50 prosent tilskudd til kostnaden ved supplering. Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak.
I de siste 3 årene er det gitt tilskudd til tettere planting over statsbudsjettet fra en nasjonal ramme til klimatiltak. Denne ordningen videreføres i 2019 med samme betingelser som i 2018. Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst, norsk skog lagret alene 25 millioner tonn CO2 i fjor.


Fra samme ramme er det også gitt tilskudd til suppleringsplanting. Tilskudd til suppleringsplanting utvides i 2019 til å omfatte et generelt tilskudd på 50 prosent til all nødvendig suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange planter som behøves. Tilskuddsgrunnlaget var tidligere begrenset til kostnaden for de 50 «siste» plantene pr dekar. Et vilkår for tilskudd er fortsatt at man etter supplering har kommet opp i minimumskravet til plantetetthet. 

I ALLSKOG sine området ble det totalt plantet 5 200 000 kommende trær i 2018, og det er viktig å holde trykket opp på plantingen, behovet og potensialet er fortsatt stort.


Landbruksdirektoratet skriver:


«Det er et godt klimatiltak å holde skogarealene i hevd gjennom aktiv og intensiv skogskjøtsel. Det er derfor viktig å etablere ny skogbestand etter hogst ved å plante med tilstrekkelig tetthet. Av ulike årsaker kan vi få avgang av planter etter at de er satt ut. Det kan skyldes ugunstige værforhold eller skadegjørere som mus og snutebiller. Dersom avgangen blir for stor er det behov for å supplere inn nye planter og erstatte avgangen. Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting.» les mer her


HVORDAN SØKER DU?

1. Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til   via Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

2. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.  Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. 

3. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen.

4. Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.

5. Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.