0 x 0

Statsbudsjettet 2013 - manglende skogsatsing

8.oktober ble statsbudsjettet for 2013 lagt fram. Skogeiersamvirket gir hvert år innspill til arbeidet med budsjettet om saker som vil påvirke skogeieres hverdag, drift i skogen, og andre forhold som vil påvirke skognæringa.

Her er Norges skogeierforbunds kommentar til årets framleggelse;Forventningene fra skogbruket om fortsatt satsing og bistand til en truet skogindustri ble ikke oppfulgt i regjeringens framlagte statsbudsjett for 2013, ei heller kom den satsingen på skogbruket som var forventet etter tidenes løft av næringen i meldingen om Norsk Klimapolitikk som ble framlagt i vår.
  • Flisstøtten videreføres i egen post sammen med bla skogplanteforedling i budsjettet for 2013 og er økt fra 29 mill til 42 mill kr. (Potten ble også økt inneværende år da den gikk tom.)
  • Trebaserte Innovasjonssystemer har fått egen post for økt bruk av tre, og er økt fra 18 mill til 28 mill kroner.
  • Ingenting til utskipningskaier for tømmer langs kysten.
  • Ingenting til treforedlingsindustrien.
  • Ingenting til skogbruk og bioenergi.
  • Men det kom 111 mill kroner mer til frivillig vern av skog, ift de avtalene som allerede er inngått med skogeierne. dette har vi etterspurt i Miljøverndepartementet.
De store vinnerne som også påvirker skognæringa er;
  • Samferdselssektoren og utbygging av vegnettet, økes med hele 9,7 % korrigert for bortfall av momsfritak. Det er store etterslep på vedlikehold på veg og skognæringa er en svært transportintensiv næring. Lav bærekraft på vegene gjør at tømmervogntog ikke kan kjøre.
  • Klimafondet -som ble vedtatt i klimaforliket er tilført penger som vedtatt. Fondet får 10 mrd kroner og har nå en samlet kapital på 35 mrd kroner. (Det skal ha 50 mrd kr innen 2016) Avkastningen på 1 mrd kr i 2013 skal brukes til omlegging av energibruk, energiproduksjon og utvikling av ny energi- og klimateknologi. Dette er midler skogindustri kan benytte.Samlet mener Landbruksminister Vedum at dette gir gode bidrag til skognæringa. Skogbruket er imidlertid svært skeptisk til manglende satsinger.Hele statsbudjettet;
Regjeringens sine budsjettsider