0 x 0

Statsråd Dale ønsket å bli utfordret i bratt terreng i Ørsta

Norsk Taubanelag inviterte Statsråd Jon Georg Dale og skogbruket til skogdag på Steinnes i Ørsta 30.juni. Vi møtte en blid statsråd i solskinnet som utfordret ALLSKOG og Kystskogbruket på å komme med flere saker som regjeringen kunne bidra med for å sikre økt lønnsomhet i skognæringa. 

ALLSKOG takket Statsråden innsikt, interesse og at han ser de samme utfordringene for skognæringa som vi selv ser. Det er ingen selvfølgelighet at vår næring blir prioritert politisk. Videre takket vi for de ekstra 8 millionene som ble tilbudt fra staten i Jordbruksforhandlingene, når Bondelagene ikke prioriterer oss, og vi heller ikke sitter ved forhandlingsbordet.
ALLSKOG takket for skogsbilvegsatsingen og tømmerkaiene, avskaffing av bruk av temakartet INON (inngrepsfrie områder i Norge) selv om byråkratene i Miljødepartementet blåholder på å bruke det som en indikator. ALLSKOG takket også for at regjeringen hadde lagt til rette for digitale vegkart, som nå kan brukes direkte inn i skogsdriftsplanleggingen for å planlegge uttransporten med tømmerbil. Før hadde vi bare lister med vegnavn, en måtte være svært lokalkjent for å forstå.      

 
ALLSKOG utfordret samtidig Statsråden på å stå rakrygget for
næringa i miljøsaker, samt å ta vare på fagkompetansen i Landbruksdirektoratet
ved en eventuell flytting. Der har skogavdelingen 12 ansatte som ivaretar vår
nærings interesser, opp mot sakskomplekset og forskningsrapportene fra 700 i
Miljødirektoratet, i tillegg til forskerne i NINA og Artsdatabanken, som stadig
utarbeider nye miljøhensyn for skog, i en tid biologisk mangfold i skog blir
bedre. 
Vi oppfordret statsråden til å stå opp for næringa mot;
 • Det egenerklærte
  
    
  Ekspertrådet for økologisk tilstand i skog, og deres forslag.
 • Evalueringsrapporten for
  
    
  skogvernet, som selv på manglende kunnskapsgrunnlag konkluderer med
  
    
  behovet for økt vern av lavtliggende produktiv skog.
 • EUs
  
    
  klimakvoteforhandlinger som vil påvirke muligheten for å bruke skogen
 • Artsdatabankens
  
    
  Svartelistearbeid, som vil vurdere regionale fremmede arter der norsk gran
  
    
  vil bli en fremmed art. Styresammensetningen i ADB bør også vurderes, slik
  
    
  at de næringene som bruker naturen, sikres den kunnskapen de trenger.
 • Miljødirektoratets
  
    
  unngåelse av vitenskapelighet i naturtypekartlegginger, som gir ubrukelige
  
    
  data for samfunnet og forvirring hos grunneierne.

 

Så la vi fram forslagene om en mer effektiv, forutsigbar og
inntektsbringende bruk av tilskuddsmidlene til bratt terreng fra et samlet
skogbrukskorps langs kysten, som også vil ivareta og gi utviklingsmuligheter
til spesialistene i skogbruket, som taubanelagene er.
De 9 forslagene fra utredningsgruppa som Helge Kårstad har
ført i pennen vil bety muligheter for å doble tømmervolumet fra bratt terreng
de neste ti årene.

statrad-dale-og-anna-orsta-30.juni2017-3

taubane-3

taubanedrift-3
 
samling-i-steinnes-i-orsta-3

rorvik-taubane-drift-as-3