0 x 0
Sopp på tre

Stor interesse for frivillig skogvern

Forrige uke vedtok regjeringen å verne 19 skogområder, deriblant to hvor ALLSKOG har bistått grunneierne. Det meldes om stor interesse for grunneierbistand fra ALLSKOG til frivillig skogvern.

ALLSKOG har bistått grunneiere i området Simaklubben i Nordland og sammen med Vestskog grunneierne i Tjongspollen på Bømlo i Hordaland. Simaklubben er en utvidelse av naturreservatet der. Tjongspollen har regnskog og en rekke truede lav- og mosearter og purpurlyngfuruskog, og er et kjerneområde for disse naturtypene både i Norge og på verdensbasis, skriver Klima- og miljødepartementet på regjeringen.no.

I tillegg til dette vernevedtaket, så er det i ALLSKOGs nedslagsfelt i det nordenfjelske nå 22 områder som er ferdig utredet for frivillig vern med grunneierbistand fra ALLSKOG. Områdene er nå ute på offentlig høring og kan bli vernet i løpet av høsten 2017.

– Jeg vil takke de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern. Det gode samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierne har gitt økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og færre konflikter, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til regjeringen.no.

Dette er også ALLSKOGs oppfatning. Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet opp i 2003, og hittil er det vernet om lag 350 skogområder ved denne ordningen.

Kenneth Svensson er ALLSKOGs mest erfarne rådgiver for skogeierne om frivillig vern. Han mener at ordningen er en stor suksess og gir skogeiere som har fått registrert miljøverdier på eiendommen muligheter til å få økonomisk avkastning fra skog hvor miljøhensyn hindrer eller begrenser skogsdrift. – Ordningen lar grunneierne og det offentlige komme til enighet om fornuftige avgrensninger og rimelige erstatningsoppgjør for skog med viktige miljøverdier, sier han.

Ta kontakt med ALLSKOG for bistand til frivillig vern.