0 x 0

Store skogverdier i Nordland

Tall fra Landsskogtakseringen viser at det er verdier for opp mot en milliard kroner i skogene for skogeierne i Nordland i årene som kommer. Dette er nye og svært interessante framtidsutsikter for økt verdiskaping.

Det er imidlertid feil slik det står i artikkelen at sitkagran er svartelistet av miljømyndighetene. ALLSKOG arbeider for at sitkagran også i framtida skal kunne brukes i Norge der dette vil gi optimal produksjon. Det er foreslått en svært begrensende ny forskrift i regjeringen som ennå ikke er vedtatt. Skogeiernes interesseorganisasjon arbeider imot denne.
Pr idag er 3% av skogene i Nordland Sitka.

Les mer på Forskning.no