0 x 0
hogst-i-kongressfeltet

Storhogst i "Kongressfeltet"

Det tas nå ut mellom 7000 og 8000 m3 granskog i Rauma kommune i et samarbeid mellom skogeiere, Rauma Energi, entreprenøren 3Topp og ALLSKOG.
 

Historisk tilbakeblikk på hogstfeltet
Ifølge skogoppsynets arkiv er det siden 1942 plantet og stelt skog jevnlig på Lerheim.  Trolig er det plantet skog der langt tidligere.  Antagelig var det statlige bidrag til skogplanting også under 2. verdenskrig.  Når skogreisingsplanen for Rauma ble vedtatt og distriktet både fikk heradskogmeister og skogreisingsleiar, økte skogplantingen i distriktet merkbart fra 1952.  Det var Engelbrekt Lerheim, bestefar til Hilde Lerheim, som virkelig fikk fart i gang skogplantingen på Lerheim.  Engelbrekt var yrkesoffiser og bodde flere steder i landet.  Via brev til heradskogmeister Arnfinn Berstad ble ryddearbeider, plantinger og etterarbeider planlagt og det var skogreisingsleiar Hallvar Gjerdset med lokal arbeidskraft som fikk arbeidet utført.  Feltet som nå er under hogst er vel på om lag 150 dekar og det er plantet i perioden 1962 - 1968.  Deler av feltet ble ruteinndelt for et lokalt sprøyteforsøk.  Plantefeltet var så forseggjort at en befaring bla lagt til feltet av Nordisk skogkongress på midten av 1960 tallet. Derav navnet «Kongressfeltet». Etter Engelbrekt overtok sønnen Egil Lerheim eiendommen og i dag er det barnebarnet Hilde Lerheim og hennes mann Knut Olav Kallmyr som styrer på gården Lerheim. De er andelseiere i ALLSKOG. -Vi har i hele vår tid som skogeiere hatt et godt samarbeid med ALLSKOG. ALLSKOG har hatt flere hogst, ungskogpleie og planteoppdrag på vår eiendom opp gjennom årene. Samarbeidet går faktisk flere generasjoner bak i tid og det var helt naturlig for oss å overta andeleierskapet i ALLSKOG når vi tok over eiendommen i 1991.

-Skogeierne tar nå ut mellom 7000 og 8000 m3 granskog i Rauma kommune. De er tredje generasjon med dyktige og skoginteresserte eiere, som sammen med det offentlige skogoppsynet har tatt godt vare på skogen sin. Feltet var først anslått til 6000m3, men etter hvert som drifta skrider frem ser vi at det er et betydelig høyere volum i feltet. Drifta avsluttes tidlig høst i år, sier skogbruksleder Andreas Furnes Fjærli i ALLSKOG. Han er ansvarlig for driften fra ALLSKOGs side.

Skogen er tatt ut i et område der Rauma Energi har en 22 KV linje. Linjen går tvers gjennom granfeltet. Oppdraget startet med at skogkonsulent Steinar Brattset tok kontakt med skogeierne for å se på muligheten for å ta ut skog langs linjene. Mange skogeiere opplever at energiselskap tar kontakt for hogst av kraftlinjer- ikke alle gjør som Hilde Jorun Lerheim og Knut Olav Kallmyr og tar ut hele feltet.

-Vi hadde egentlig ikke tenkt å avvirke på nåværende tidspunkt, men når Rauma Energi tok kontakt for å hugge en linjetrase tok vi avgjørelsen, sier skogeierne. Vi opplever dette som en vinn vinn situasjon, sier de og ser hele verdikjeden i praksis. Vi er fornøyd med det vi får igjen for skogen. -Som andelseiere i ALLSKOG er vi fornøyd med at ALLSKOG har fått oppdraget og ikke minst at lokale aktører har vært involvert.

Uten skogeiere og skogetablerere hadde ikke tømmerkjøpere og entreprenører hatt oppdag- og uten tømmerkjøpere og entreprenører ville tømmeret vært verdiløst. De er gjensidig avhengig av hverandre.

-Hvor mye som skal hogges må vurderes i hvert enkelt tilfelle, forteller Fjærli. I dette tilfellet var vår anbefaling å ta ut hele området, og ikke kun sikkerhetshogge langs linja. Dette ville gitt en gate på 60 meters bredde tvers igjennom hele feltet, og det hadde gått hardt utover vindstabiliteten i feltet med fare for vindskader, sier han.

Såpass store drifter er ikke dagligdags, og det unike med dette oppdraget er at hele granfeltet eies av en enkelt eiendom. Normalt sett i dette området er det snakk om 4-5 skogeiere på såpass store granfelt.

Driften er godt planlagt og ALLSKOG har lagt opp driftsløypene i tett samarbeid med skogeierne og daglig leder i 3Topp, Trond Arne Opheim.

Sagtømmeret leveres som eksportvare til Tyskland og massevirket går til Norske Skog på Skogn. Energivirket går til Holla og Thamshavn og administreres der videre gjennom ALLSKOGs datterselskap ALLSKOG BIO.

Skogen er høy og grov og snitt treet har vært på rundt 700 liter med en skurandel på rundt 85%.

Feltet skal plantes så raskt som mulig for å igangsette livsløpet på nytt. Det foregår nå et forsøksfelt med voksede planter for å hindre gransnutebilleangrep i Ulvestaddalen på Lauvstad i Volda. Dersom det blir vellykket vil Fjærlis anbefaling være å starte planting til våren med voksede planter.

 

Skogeier har stor tiltro til ALLSKOG, entreprenøren 3Topp og tømmertransportør Mølmen. De har forståelse for at det blir spor på barmark etter store maskiner og at en hogst anses som en anleggsperiode. De forventer og stoler på at kjøreskader blir utbedret når feltet er ferdig hogd og det kan de absolutt, sier Fjærli.