0 x 0

Stormønstring av ALLSKOGs bioenergisatsing!

ALLSKOGs Energidag ble en stor suksess da nærmere 300 skogeiere, bioenergiaktører og offentlig forvaltning møttes i Hegra den 19.oktober. Næsbø Skog AS sin terreng gående trommelflishogger og Industriflis AS sin mobile skivehogger ble demonstrert og vi fikk vist fram hele verdikjeden som er bygget opp mot leveransen til Stjørdal Fjernvarme, som nå blir startet opp!052

Programmet fra scenen omfattet alt fra regjeringens satsing ved Statsråd Ola Borten Moe, Snorre Gangaunet fra Statkraft varme AS gikk inn på deres biovarmesatsing, som igjen er en god forsikring for ALLSKOG sin satsing. Kvalitetssjef i ALLSKOG Magnus Mestvedt og Jørn Brønstad fra Norsk Landbruksrådgivning gjennomgikk miljøhensynene som må tas i kantsonehogster, samt fordelene ved å hogge rundt åker og eng.

028


Lønnsomt for skogeier

ALLSKOG har sterk tro på bioenergi og skal være best på denne produksjonen i årene framover! Vi skal bidra til å rydde kulturlandskapet. Levere fornybar energi til en av de største energiforbrukerne –nemlig boliger, offentlige bygg og bedriftslokaler. Gjennom å hogge store bioenergivolum kan vi gi skogeiere en inntekt. Alle som har prøvd, vet at det er marginal økonomi for skogeiere i bioenergi foreløpig, men i forhold til andre energikilder så har altså bio en tillegsverdi! ALLSKOG satser nå på å gi skogeiere en gratis ryddetjeneste, som vil gi en volumbonus til skogeierne om leveransen overstiger et visst antall m3. Det vil derfor være tjenelig om flere naboer går sammen.
 

ALLSKOG rydder landskapet

Biohogstene blir gjerne gjennomført i kantsoner langs innmark, veger og elver. De hele trærne med løv og nåler blir fliset opp på stedet, ingenting blir lagt igjen og flisa blir fraktet i containertransport inn til kunde. ALLSKOG har i samarbeid med Hernes Transport AS tre trailere i skytteltrafikk med flis.

012


Landskapet i og rundt de største flisfyringsanleggene vil endre seg med ALLSKOGs satsing på bioenergi. Allerede i Hegra kan man nå se hvordan landskapet åpner seg, og gjengrodde arealer nå blir ryddet. Dette er en fantastisk tilleggsverdi av bioenergien.018