0 x 0

Stort kutt til skogbruket i Solbergregjeringenes statsbudsjett

Den avgående regjeringen presenterte den 12. oktober sitt forslag til statsbudsjett, som inneholdt store kutt til skogbruket. Dette svekker både verdiskapingen og bruk av skogen i klimakampen. 

Regjeringen Solberg kutter i midlene gjennom Landbrukets utviklingsfond (LUF). Det ligger an til et kutt på 36 millioner kroner i 2022. Det er en reduksjon fra 257 til 221 millioner. I tillegg er tilskuddene for verdiskapingstiltak i skogbruket foreslått redusert fra 71 til 61 millioner kroner. Det dreier seg i hovedsak om tømmerkaier og skogsbilveier.

– Dersom regjeringen mente alvor med sine ord om satsing på skogbruk – ikke minst på klimatiltakene i skog, jamfør regjeringens Klimaplan 2021-2030, burde de i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 i det minste økt bevilgningen til skogbruksformål med 36 millioner kroner for å opprettholde årets bevilgning totalt sett, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Med et kutt i bevilgningene til skogbruksformål på totalt 45 millioner kroner, vil det få konsekvenser for de langsiktige investeringene i skogbruket. Det gjelder ikke minst skogkulturtiltak som er trukket fram som viktige tiltak i regjeringens klimaplan. Regjeringen innrømmer i sitt budsjett at redusert bevilgning til skogtiltak som skogplanting og ungskogpleie vil være negativt for CO2-opptaket i norske skoger.

Viderefører bevilgningen til skogvern

Regjeringen vil videreføre bevilgningen til skogvern med 435 millioner kroner.

– Det er symptomatisk at regjeringen legger opp til å bruke mer penger på vern, enn aktivt å investere i den framtidige skogressursen. En ressurs som åpenbart er viktig for å skape framtidas grønne arbeidsplasser, avslutter Skorge.