0 x 0

Svarteliste 2012 -ingen negativ betydning for skogbruket

 

jarle-og-nrk-2

  ALLSKOG har gitt intervju til NRK, NTB og Adresseavisen idag i
  forbindelse med at sitkagrana er svartelistet.

  Svarteliste 2012 gir økt kunnskap om treslagenes økologiske effekt utenfor skogområdene. Foruten å være et godt oppslagsverk gir ikke denne noen negativ betydning for skogbruket. Bruk av utenlandske treslag har lenge vært regulert gjennom norsk skoglovgivning. Fra 1.juli 2012 reguleres bruken i egen forskrift i Naturmangfoldloven, men det er påpekt at de utenlandske tresortene er ønsket og gir viktige verdiskapingsbidrag i det norske skogbruket. Sitkagran er kjent som det viktigste klimatreet pga sine eksepsjonelle egenskaper i å binde CO2.

  Svartelisting betyr ikke at artene er forbudt
  Artsdatabanken la 12.juni 2012 fram ny svarteliste som er en oversikt over fremmede arter som har kommet til Norge etter år 1800. Her vurderes økologisk risiko, som er en analyse av en arts reelle og potensielle negative effekter på stedegent naturmangfold i enkelte områder av norsk natur. Risikovurderingen av artene gir økt kunnskap, men er kun basert på økologiske kriterier og er ikke en vurdering av økonomiske konsekvenser. Vurderingene skal ikke omfatte effekter på mennesker og deres aktivitet, ei heller om artene er uønskede i Norge eller ikke.

  Gjelder ikke for jord- og skogbruksområder
  Områder innrettet for matproduksjon eller skogplanting er ikke inkludert i svartelisten. Kultiverte planter er holdt utenfor vurderingene, selv når de er innførte arter, så lenge de befinner seg innenfor det begrensede dyrkingsområdet.

  Kategorisering
  Alle arter omtales og plasseres i en av fem kategorier, men det er kun de to høyeste kategoriene som utgjør norsk svarteliste 2012. Disse artene har fått betegnelsen ”Svært høy risiko SE” og ”Høy risiko HI.” Denne utgaven avløser Svartelisten fra 2007, og nytt av året er vurdering av treslag.

  8 svartelistede bartrær
  Av de nesten hundre treslagene som er vurdert, er 8 bartreslag som brukes i skogbruket svartelistet. Av disse er sitkagrana den aller mest brukte i kystskogbruket. De økologiske effektene av sitkagran er knyttet til at den bidrar til gjengroing på bestemte arealer som ellers ville grodd igjen av norske treslag som furu og lauvtrær. Undersøkelser av biologisk mangfold i kystlynghei viser ingen negativ effekt av sitkagran på landskapsnivå, men en viss effekt på mindre skala. Vurderingene konkluderer med at det altså ikke er dokumentasjon for at effektene av sitkagran på biomangfold er vesentlig forskjellig fra furu.

  Ekspertene tilbakeviser utsagn fra miljøbevegelsen
  Artsdatabankens vurdering av den utskjelte sitkagrana mener ALLSKOG er en friskmelding av dette viktige treslaget. Ekspertene som har utarbeidet svartelisten bekrefter tidligere forskning og tilbakeviser alle påstander fra miljøorganisasjonene om at sitkagran er en miljøversting.

  Svartelista underbygger dermed målet fra regjeringen i forbindelse innføring av forskriften om utenlandske treslag, om at sitkagrana er viktig for norsk skogbruk, klimaet og målet om storstilt skogplanting. ALLSKOG vil bistå skogeiere i søknadssystemet for økt skogplanting!

  Nyhetsoppslag:

    adressa-strid-om-svartelistet-gran-13.juni12

   svarteliste-2012-015

   Tor Myking fra Skog og Landskap forsøkte å gi noen konklusjoner rundt fremmede treslag under framleggelsen.