0 x 0

Tenk på et tall – 10 prosent skogvern

Overraskende og skuffende nok går Stortinget inn for å verne 10 prosent av skogen og båndlegge store skogarealer etter andre bestemmelser.


Regjeringens melding til Stortinget om naturmangfold ble fremlagt rett før jul, og gikk grovt sett inn for å videreføre dagens politikk. Skogvernet skulle økes gjennom frivillig vern, men uten å si noe bestemt om verneomfang.

Under komitébehandlingen på Stortinget skrev Høyre, FrP, KrF og Sp i en merknad:

«Komiteens medlemmer fra Høyre, FrP, KrF og Sp har merket seg at det har blitt betydelig mer av døde trær og gammelskog i Norge de siste 20 årene. Disse medlemmene har også merket seg at både naturindeksen og norsk rødliste for arter 2015 viser en positiv utvikling for artsmangfoldet i skog. [Skogbruket] tar hensyn til det biologiske mangfoldet gjennom miljøsertifiseringen, som [krever] kantsoner, at det tas særlig hensyn til f. eks. edellauvskog, og at livsløpstrær blir stående.»

Komiteens flertall gikk inn for et mål om 10 prosent skogvern. Meget overraskende er det regjeringspartiene – Høyre og FrP – og KrF som utgjør dette flertallet, til tross for hva de hadde anført ovenfor om gammelskog og artsmangfold. Ap, MDG, Venstre og SV gikk miljøvernorganisasjonenes ærend, og ønsket et mål om å verne 10 prosent av den produktive skogen innen 2025. Bare Sp stod fast på hva regjeringen hadde sagt i meldingen!

Det er oppsiktsvekkende Stortinget er mer opptatt av verneprosent enn at artsmangfoldet i skogen blir bevart på et faglig grunnlag. Hverken kostnadene ved 10 prosent skogvern eller konsekvensene for hogsten er vurdert. Langt de fleste partier har gått inn for mer hogst – både for større verdiskaping, og for at biomassen fra skogen skal kunne bidra til å redusere klimagassutslippene. Det må selvsagt skje i samspill med skogeiere, bønder og andre som forvalter artsmangfoldet. Mer skogvern blir i så måte en selvmotsigelse.

Dersom to tredjedeler av skogvernet skjer i økonomisk drivverdig skog som er hogstmoden eller som blir det de neste 30 årene, må en regne med at hogstpotensialet reduseres med 15 %. Dette tilsvarer drøyt 2 millioner kubikk med tømmer.

Trøsten er at vernet skal skje frivillig, at prosentmålet gjelder det samlede skogarealet, ikke til den produktive skogen, og at de ønsker å verne mer av den eldste skogen som står på lav bonitet i relativt marginale områder. Prosentmålet må tolkes som langsiktig.

En rekke andre forslag som ville fått store negative følger for skogbruket har vært vurdert, men blitt avvist, så som meldeplikt for hogst, forbud mot hogst av skog eldre enn 160 år, gjeninnføring av INON og en ny nasjonalparkplan.

Vi hadde likevel forventet at Høyre, FrP og Ap så hvordan målene for skogvern på den ene siden og ønskene verdiskaping og klimagassreduksjoner på den andre siden slår hverandre i hjel. Ikke minst hadde vi forventet at Høyre og FrP ville forsvare eiendomsretten og det private initiativ sammen med Sp. Vi regner med at deres velgere vil føle skuffelse, selv om 10 unektelig er et rundt og fint tall.

Du kan lese Norges Skogeierforbunds uttalelse på våre nettsider.