0 x 0
apning-tommerkai-orsta
Fra venstre Peder Mangussen, skogansvarlig i Ørsta og Volda, Stein Aam, ordfører i Ørsta, Jon Georg Dale, Landbruks og matminister, Olav Svein Aambø, skogeierlagsleder i Ørsta og Volda, Anne Kathrine Løberg, styremedlem i ALLSKOG

Tømmerminister på kaiåpning i Ørsta

- Ørsta ble tidlig lokalisert som et sentralt område for skogreising og utnytting av skogressursene på Søre Sunnmøre. Alt for 35 år siden var det befaringer i Ørstaområdet for å lete etter egnede områder for nettopp, utskiping av tømmer, sa styremedlem i ALLSKOG Anne Kathrine Løberg i sin tale på åpningsdagen 4.mai

- ALLSKOG er en del av Kystskogbruket og gjennom prosjektet "Virkesterminaler i kystskogbruket" har vi fått uvurderlig hjelp til å realisere denne tømmerkaia. Det er også all grunn til å rose politikere og administrasjon i Ørsta kommune for planmessig og økonomisk tilrettelegging for utbygginga, sa Løberg i sin tale.

Uten sentrale midler ville det ikke vært mulig å realisere prosjektet. ALLSKOG retter en stor takk for den forståelsen sentrale politikere har gitt når det gjelder viktige faktorer som er med på å øke lønnsomheten i skognæringa. Det er viktig at infrastrukturen blir lagt til rette for effektiv logistikk, slik at ikke vireksverdiene forsvinner i transport- og håndteringskostnader. 

- ALLSKOG takker kommunen for gjennomføring av prosjektet, og ALLLSKOG takker statsråden for økonomiske bevilgninger som har gjort utbygginga av Ørsta tømmerkai mulig, avsluttet Løberg