0 x 0

Tre tømmerkaier har fått tilsagn om tilskudd

Landbruksdirektoratet har i september gitt tilskudd til tre kaianlegg, Strømsvika tømmerkai i Mandal kommune, Ørstaterminalen i Ørsta kommune og tømmerkai i Namsos kommune.
-to av de tre kaiene er i ALLSKOGs område, og med disse tildelingene får skogeierne bedre betingelser som sikrer økt lønnsomhet i tømmertransporten i vårt område, sier Næringspolitisk sjef i ALLSKOG Anna CB Moe.

Hun understreker også at Ørsta kommune må bidra med oppskriving av de kommunale vegene, for at bruken av Ørstaterminalen til utskiping av tømmer i fremtida vil ha en positiv lønnsomhetsvirkning for næringa. 

Tømmerkai, Ørsta (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Landbruksdirektoratet

I nyhetssaken fra Landbruksdirektoratet står det videre at;  

- Utbygging av disse kaiene vil være viktig for å sikre skognæringen en infrastruktur som gir effektiv og lønnsom transport av tømmer, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet. Betydelige tømmervolum blir hogstmodne i disse regionene framover. En samlet skognæring støtter opp om alle tre prosjektene. En viktig forutsetning for prioriteringene er også at veinettet fram til kaiene er rustet for tømmertransport.

46 mill. kroner var satt av til utbygging av tømmerkaier i statsbudsjettet for 2016. Etter kunngjøring i februar ble tre kaier prekvalifisert, siden har det vært jobbet videre med å detaljere prosjektplanene og utarbeide en endelig søknad.

 

Skal skipe ut flere produkter

Strømsvika i Mandal er en ny og stor tømmerkai i et regulert område kostnadsberegnet til 70 mill. kroner. Flere kommuner i området har gått inn med eierandeler. Kaia vil etter hvert utvikles til å skipe ut flere produkter i tillegg til tømmer. Det er bevilget 23,8 mill. kroner til prosjektet, med opsjon om ytterligere 4,125 mill. kroner dersom det bevilges mer til tømmerkaier i statsbudsjettet for 2017.

Ørstaterminalen er en flerbrukskai i Ørsta eid av Ørsta kommune, denne har fått en bevilgning på 12,5 mill. kroner av en total kostnadsramme på 17 mill. kroner.

Kaia i Namsos har tidligere fått et tilskudd på 5,5 mill. kroner og er nå innvilget ytterligere 3,5 mill. kroner etter tilleggssøknad. På grunn av utfordrende grunnforhold har det vært nødvendig i dette prosjektet å gå noen ekstra runder. Dette har medført noen tilleggskostnader i forhold til opprinnelig plan, totalkostnaden er nå på 16,5 mill. kroner. Denne tømmerkaia betjener store skogressurser i et viktig skogområde. Prosjektet er nå klart for oppstart.