0 x 0

Vi ser ikke skogen for bare trær

Adresseavisen skriver på lederplass den 20. oktober at regjeringens stortingsmelding om skog- og trenæringen møter mye motbør. ALLSKOG representerer 7800 skogeiere fra Møre til Troms, og vi velger å tilnærme oss meldingen mer konstruktivt.

Stortingsmeldingen kan du lese på nett her.

Det er viktig å ta stortingsmeldingen for hva den er. Stortingsmeldingen er ikke et budsjett, men den skal tegne opp de lange linjene i norsk skogpolitikk, uavhengig av de skiftende regjeringenes farge, de neste tiårene. Det er ingen selvfølge at regjeringen ser de samme utfordringene og mulighetene i skogen som skognæringen selv, men det opplever vi faktisk at regjeringen gjør. Stortingsmeldingen beskriver inngående fordelene ved aktivt skogbruk for verdiskaping, klima og miljø. Ikke minst bringer den videre til Stortinget de utfordringene som vi har fortalt om.

Både i skogen og på vei til industrien må det investeres i infrastruktur for å gjøre tømmertransporten billigere. MM FollaCell i Verran er et godt eksempel på hvordan tilrettelegging for tømmervogntog på offentlige veger kan bedre lønnsomheten og sikre arbeidsplasser. ALLSKOG håper at regjeringen gjør alvor av å oppdatere vekt- og lengdebegrensningene på offentlig vei i Statens vegvesens veilister oftere. Det vil åpne veier som er oppskrevet for tømmervogntog, raskere. Skogmeldingen forespeiler en satsing på vei-, sjø- og jernbanetransport. Vi gjenkjenner denne satsingen i statsbudsjettet for neste år, med økte bevilgninger til skogsbilveier og utskipningskaier for tømmer.

Skognæringen har etterspurt et nasjonalt broprogram for fylkesveiene. Dette ønsker regjeringen innbakt i Nasjonal transportplan fra 2018. Vi har det travlere og krever det fra neste år. Jan Tore Sanner har allerede foreslått 200 millioner til fylkesveier for å bedre vilkårene for distriktsnæringer. Dette er skognæringas sjanse, og vi oppfordrer Stortinget til å ta den i mål nå. Skognæringen har allerede pekt ut hvilke broer som vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte.

ALLSKOG ønsker mer kapital til eksisterende skogindustri, slik at også trøndersk skogindustri kan omstilles til nye produkter og bli mindre sårbar for svingninger i markedene. Stortingsmeldingen nevner Støren Treindustri som et godt eksempel, som har automatisert produksjonslinjen av hus. Det statlige investeringsselskapet Investinor i Trondheim sitter med 500 millioner ubrukte kroner, og gis nå mulighet til å reise og omstille mer skogindustri. ALLSKOG imøteser også regjeringens kommende industrimelding, og forventer enda flere grep for skogindustrien der.

For skogeierne i ALLSKOG er det også viktig å merke seg regjeringens retning for primærskogbruket. Dette er godt og interessant lesestoff. Skogmeldingen tar innover seg hvor viktig skogplanting, foredlet plantemateriale, ungskogpleie, god veibygging og planlegging er.

Skogen er vårt største karbonlager, og gir oss tilgang på klimavennlig råstoff og byggematerialer. Fremover vil det settes inn ytterligere tiltak som Stortinget ble enige om i klimaforliket i 2012. Stortingsmeldingen ønsker å forske mer på hvordan trevirke kan erstatte mer utslippsintensive materialer, og fornybar bioenergi fra skogen kan erstatte fossile energikilder. Det gir oss håp om større markeder og bedre betalingsvilje for skogens produkter.

Skogen er levebrødet vårt, så bærekraft for oss betyr at vi må vise aktsomhet for miljøet hver eneste dag. Vi vet etter hvert hva som virker og ikke virker for å beskytte det biologiske mangfoldet. Regjeringen vil blant annet videreføre samhandlingen mellom offentlige virkemidler og private miljøhensyn for å bedre kunnskapen og ivareta miljøet. ALLSKOG legger til grunn at dette blir gjennomført på skogbrukets premisser.

ALLSKOG har ved flere anledninger utfordret Miljødirektoratet på å forbedre og åpne informasjonen i ulike databaser som brukes for å planlegge hogst. I dag gjøres et nitid detektivarbeid for å ivareta biologisk mangfold i skoglandskapet. Stortingsmeldingen peker på en mer effektiv hverdag for skogbruket, og vi imøteser effektivisering på ivaretakelse av viktig biologisk mangfold.

Regjeringen vil i tillegg kartlegge hvor den eldste skogen finnes, for å sikre god forvaltning av denne. ALLSKOG legger til grunn at dette vil åpne flere egnede områder for hogst og forbedre råstofftilførselen til skogindustrien. Store områder nordafjells mangler skogbruksplaner. Gjennom økte bidrag fra staten kan større områder åpnes for aktivt skogbruk.

Vi i ALLSKOG føler oss trygge på regjeringens vilje og retning. Handling må vises gjennom budsjetter og daglige prioriteringer. Vi fester vår lit til at Stortinget vil sette midler bak målene. Tiden vil vise om vårt oljedopede overflodssamfunn vil vise evne og vilje til å satse på bioøkonomiens fremste løsning – skogen – før vi er nødt.