0 x 0

Virkemidlene i skogbruket i Nord-Trøndelag for 2017

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har tildelt midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket og fastsatt retningslinjer for tilskudd til skogbruksformål i fylket. Alle skogeiere bør kjenne til disse ordningene, som er samfunnets bidrag til å sikre verdiskaping av tømmeret i skogen.

 

Landbruksdirektoratet har påpekt at tilskudd til veg skal prioriteres fremfor driftstilskudd, og at andelen som brukes til driftstilskudd må reduseres. Fylkesmannen har derfor bedt alle offentlige og private skogfunksjonærer i fylket om å vurderer om vegbygging kan være et alternativ til driftstilskudd i saker dere har befatning med. 

Retningslinjene for tilskudd til klimaskogplanting, veg og driftstilskudd er samlet i ett dokument.

tildeling-av-skogbruksmidler-2017-i-nt

la-1-14-driftsteknikk 

retningslinjer-for-tilskudd-til-skogbrukstiltak-i-nord-trondelag-2017

KLIMASKOG 
ALLSKOG oppfordrer om å benytte muligheten for å få 100% klimaskogtilskudd til etablering av skog på nye arealer (ikke ordinær skogmark.) Slike felt må forhåndsgodkjennes av kommunen, og du finner søknadsskjemaer og annen informasjon om pilotordningen fra regjeringen på 
https://www.fylkesmannen.no/klimaskogprosjektet