0 x 0

WoodNor og Glommen inngår forlik

WoodNor og Glommen har inngått forlik om tvisten som har gått mellom partene de siste to årene.

Tvisten hadde rot i vidt forskjellig oppfatning av kontraktene om tømmer som Glommen leverte i 2014. Saken var til behandling i Sør-Østerdal tingrett i januar 2016. Tingretten dømte Glommen til å betale tilbake til WoodNor drøyt 8 millioner kroner, som kompensasjon for manglende leveranser og feil lengder og kvalitet på tømmeret. Glommen ble også pålagt å betale sakskostnader og rentekompensasjon.

Glommen anket saken til lagmannsretten, og saken var planlagt behandlet der vinteren 2017.

Partene har søkt å finne en minnelig løsning på tvisten, og dette har nå lykkes. Forliket innebærer at Glommen betaler et betydelig beløp til WoodNor. Saken er med dette endelig avsluttet, og partene er enige om å arbeide for å gjenoppta et normalt og tillitsfullt forhold.

"WoodNor er glad for å kunne legge saken bak seg, og på ny kunne legge alle sine ressurser i å søke best mulige betingelser for tømmer som det faller naturlig å eksportere ut av Norge," sier daglig leder Ole Lauglo. WoodNor er et av ALLSKOGs datterselskaper.