0 x 0
Sopp på tre

kartlegging av miljø og natur

ALLSKOG gjennomfører biologiske kartlegginger og konsekvensutredninger innenfor ulike miljøtema (eventuelt innenfor temaet naturmangfold).

Herunder gjennomfører vi følgende:

  • kartlegging av natur- og vegetasjonstyper etter gjeldende instruks fra Miljødirektoratet (NiN).
  • kartlegging av sårbare og truede arter etter Norsk rødliste for arter
  • registreringer og utredninger rundt ornitologiske og botaniske verdier
  • registrering av hekke-/yngleplasser for sjeldne/sårbare arter
  • generell artskartlegging
  • prøvefiske
  • biologisk kartlegging i forbindelse med frivillig vern

Vi gjennomfører alt av kartlegginger og registreringer etter de til enhver tid gjeldende instrukser og veiledere.

Vi har utført alt fra lovpålagte utredninger innenfor temaet biologisk mangfold i forbindelse med ulike reguleringsplaner, til konsekvensutredninger for planlagte småkraftanlegg, masseuttak og andre tekniske inngrep.  

Våre utredninger og kartlegginger vil være med på å danne grunnlaget for gode vurderinger og avveininger i det videre arbeidet med ditt prosjekt. Gjennom veiledning og rådgivning vil våre innspill være med på å forme dine planer slik at de tilfredsstiller gjeldende miljøkrav. Det jobbes aktivt mot at ditt prosjekt skal kunne realiseres på en best mulig måte. 

For mer informasjon, ta kontakt med ALLSKOG på tlf. 73 500 123 eller e-post firmapost@allskog.no

 

Sikkerhet i felt 

ALLSKOG har modernisert sikkerheten i sitt feltarbeid. Nå benytter ALLSKOG en app som kan varsle hvor feltarbeidere er dersom uhellet skulle være ute. Hvis en feltarbeider ikke har avsluttet sitt oppdrag til avtalt tid vil en alarm gå hos prosjektleder. Dette gir en trygghet både for medarbeidere i felt og på kontoret. Teamalert er utviklet av FramWeb.

 .

 

MILJØREGISTRERING I SKOG (MIS)

ALLSKOG gjennomfører miljøregistreringer i skog etter gjeldende MiS-NiN instruks slik at eiendommen blir sertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard og kan levere sertifisert tømmer til industrien.


Miljøregistreringer i skog skal framskaffe informasjon om viktige miljøkvaliteter i skogen til bruk for skogeier. Kartleggingen foretas som en integrert del av skogbruksplanleggingen, og informasjonen bearbeides sammen med skogbruksplandataene og presenteres for skogeier i en skogbruksplan. Skogeier skal med basis i registreringene foreta en utvelgelse av miljøforekomster som skal ivaretas og forvaltes som nøkkelbiotoper på eiendommen.

Utvalget av nøkkelbiotoper skal være faglig fundert og skjer derfor i samarbeid med skogbiolog hos Allskog. (SLF - Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering).


Det gis tilskudd til gjennomføring av miljøregistrering når denne gjennomføres i sammenheng med et større skogbruksplanleggingsprosjekt. Det er derfor svært viktig, og økonomisk gunstig for skogeiere, å melde seg på når det gjennomføres skogbruksplanleggingsprosjekt i en kommune.

For å få utført miljøregistrering på din eiendom, og gjennom dette oppnå nødvendig sertifisering for levering av tømmer til ALLSKOG, bestiller du skogbruksplan i  aktuelle prosjekter, eller tar kontakt med MiS-ansvarlig