0 x 0
Sopp på tre

Biologisk kartlegging

ALLSKOG driver biologisk kartlegging og konsekvensutredning av naturmiljø.

Herunder utreder vi:
  • natur- og vegetasjonstyper
  • sårbare og truede arter
  • botaniske verneverdier
  • hekke-/yngleplasser for sjeldne/sårbare arter
  • generell artsinventering
Våre oppdrag spenner fra utredninger av biologisk mangfold i forbindelse med reguleringsplaner, via større kartleggingsoppdrag for det offentlige, til fullverdige konsekvensutredninger for småkraftanlegg. Våre funn er nyttige for både ditt eget arbeid og til saksbehandling. Våre innspill er med å forme planene, slik at de lettere tilfredsstiller miljøkravene.

For mer informasjon, ta kontakt med ALLSKOG på tlf. 73 500 123 eller e-post firmapost@allskog.no.