0 x 0
Sopp på tre

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold innbefatter både artsmangfold, genetisk mangfold og mangfold av økosystemer. Skog er i vid forstand et eget økosystem, men skogarealene kan i sin tur deles inn i mange ulike naturtyper, blant annet på grunnlag av klima, topografi og jordsmonn.

Anslagsvis 25000 ulike arter er knyttet til skog i Norge, det vil si rundt halvparten av de landlevende artene som er kjent i dag. Mange av disse er såkalte generalister, det vil si at de stiller små krav til miljøet de lever i. De kan finnes i mange ulike skogmiljøer, både i ung og gammel skog, og i både bar- og lauvskog.

En del arter er imidlertid mer spesialiserte, og stiller strenge krav til livsmiljøet for at de skal kunne trives og formere seg. Mange arter insekter, moser og sopp er for eksempel avhengige av god tilgang på liggende død ved i ulike dimensjoner og nedbrytingsstadier. Og gammel lauv- og barskog er viktig for mange spesialiserte fuglearter, blant andre hakkespetter og flere sjeldne rovfugler. 1838 skoglevende arter er ført opp på den norske rødlista fra 2010. Dette utgjør omtrent halvparten av det totale antall rødlistede arter i Norge.

Skogeierne har ansvar for å forvalte det biologiske mangfoldet på sine skogeiendommer, herunder å sikre at det finnes egnede leveområder for de sjeldne og kravfulle artene. En viktig del av skognæringas sektorvise miljøansvar gjøres gjennom ”Miljøregistreringer i Skog” (MiS). Ved hjelp av denne registreringsmetodikken kartlegges viktige leveområder for sjeldne arter. Disse områdene merkes med synlige merkebånd i terrenget ved hogst, i tillegg til stadig økt tilgang på digitale driftskart i hogstmaskinene.

Eksempler på miljøelementer som kjennetegner slike områder, som også kalles nøkkelbiotoper er død ved, gamle og grove trær, trær med hengelav og rik bakkevegetasjon. Gjennom forskning har man klart å identifisere hvilke skogsmiljøer som har flest rødlistearter knyttet til seg, og ved å forvalte disse miljøene på en tilfredsstillende måte ivaretar man også de spesialiserte artene i skoglandskapet. 

NIBIOs rapportering om tilstanden for det biologiske mangfoldet i skoglandskapet forteller at skogbrukets miljøhensyn virker.

Les mer om
Miljøkrav i skogbruket og sertifisering av virke 


svartsonekjuke-mykleby-1-red