0 x 0
gjodsling-krediteres-yara

Gjødsling av skog

foto: Yara

Meld interesse for skoggjødsling til din skogbruksleder før 02.mars 2020

I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39 mill kr til to skogtiltak, gjødsling av skog og tettere planting etter hogst. Tiltakene er lansert i rapporten Klimakur 2020 og i Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk, og regjeringen følger opp med iverksetting. Til gjødsling av skog vil man kunne få tilskudd på 40% av kostnaden.

Tilveksten i de fleste barskoger i Norge begrenses av tilgjengelig nitrogen i skogsjorda. Etter tilførsel av nitrogengjødsel øker treets opptak av andre næringsstoffer også. Den økte tilveksten kan gi et behov for økt tilførsel av mikronæringsstoffet bor.


Positive klimaeffekter 

Økt tilvekst gjør at skogen binder mer CO2. Netto binding ved en tilvekstøkning på 1,5 m3 pr. dekar er ca. 1000 kg CO2. Energiinnholdet i virke som har blitt gjødslet er ca. 15 ganger større enn den energi som går med til å produsere og spre mineralgjødselen. Skogsgjødsling som er riktig utført har ingen dokumenterte negative innvirkninger på miljøet. 

Skoggjødsling i 2020 i ALLSKOG

Det gis 40 statstilskudd til gjødsling i skog som et klimatiltak.

Gjødsling i skog gir en meget god avkastning fordi det er relativt kort tid fra investeringstidspunktet til hogst. Gevinstene er:

 • Gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15m3/daa/år.
 • Økt diameter til bedre betalte dimensjoner.
 • Økt m3 masse pr. dekar sammen med økte dimensjoner gir lavere driftspris.

  Ved å benytte skogfondsordningen vil gjødsling i skog gi en årlig avkastning på 10-25 prosent før tilskudd.
  I år får vi 40 prosent statlig tilskudd i tillegg til skattefordelene ved å bruke skogfond.

  Hva kan gjødsles:

 • Skog i hogstklasse IV eller ung hogstklasse V som skal stå i 10 år til før avvirkning. (spør hvis usikker
 • Vanligvis bonitetene F8 – F17 og G8 – G20. (F - furu, G- Gran)
 • Hogstklasse III som er tynnet for noen år siden.
 • Skog som er planta på grøfta myr som trenger et «puff».
 • Frisk skog med tilfredsstillende tetthet.
 • Se for øvrig brosjyren om skoggjødsling fra Skogkurs. 
 • De miljømessige forholdene ved gjødsling er beskrevet i Miljødirektoratets rapport M-714 «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak».
 

Ta kontakt med din Skogbruksleder Skogkultur for å registrere din interesse eller for å stille spørsmål:

Trøndelag Sør / Møre                                       Rolf Stamnestrø  Mob : 915 14 733

Trøndelag Midt                                                 Ivar Sagmo           Mob : 957 62 290

Trøndelag Nord / Nordland / Troms             Petter Elden        Mob : 970 08 322

 

Pris på gjødsling

Flyavstand 0 – 4 km 450 kr/daa


MINSTE AREAL PR. LANDINGSPLASS 180 DAA.

MINSTE ENHET 10 DAA.

VEI OG LANDINGSPLASS må være GODKJENT AV ENTREPRENØR.

SKOGENE GJØDSLES MED 55 KG OPTI-KAS SKOG PR. DAA.