0 x 0

Jordbruksoppgjør

Vi gir hvert år våre innspill til jordbruksforhandlingene, der vi beskriver hva som vil kunne øke aktiviteten i skogbruket i vårt område. Det er i jordbruksoppgjøret at de kommunale tilskuddene til skogkultur og fylkesmennenes tilskudd til skogsbilveier og skogbruksplanlegging blir forhandlet frem.

Jordbruksoppgjøret avgjør størrelsen på LUF-midlene (Landbrukets Utviklingsfond). Innenfor denne potten ligger tilskuddene til skogbruk. En egen forhandling om LUF-midlene skjer i oktober/november hvert år. Da bestemmes fordelingen mellom de ulike tilskuddsordningene i skogbruket. Videre fordeler Landbruksdirektoratet midlene til de enkelte fylkene ved nyttår. ALLSKOG kommer også med innspill til fordelingen mellom fylkene.

Investeringsstøtten til skogbruket bidrar til enorm egenaktivitet fra skogeierne, og spesielt i ALLSKOGs nedslagsfelt i det nordenfjelske Norge, der det er mindre oppsparte skogfondsmidler, er denne støtten viktig. LUF-midlene er en svært billig investering for samfunnet for å sikre den fremtidige skogen og råstoff til skogindustrien.

Midler til skogbruksplanlegging med miljøregistrering er viktig i det nordenfjelske Norge, hvor det mange steder ikke har blitt gjort miljøregistreringer i skog (MiS). Disse skogeierne kan ikke levere sertifisert tømmer til industrien. Det er svært viktig også at investeringene i skogsbilveier holdes høye. Dessuten øker behovet for skogkulturtiltak når hogsten øker.

Historisk utvikling

statstilskudd-2014-2017
I 2016 kom det ingen ekstratildeling fra statsbudsjettet til skogsbilveier eller tømmerkaier. I 2017 kom det derimot en ekstratildeling på 29,4 millioner kroner til dette formålet.
skogtilskudd-tom2015
I følge tabellen under har skogmidlene i jordbruksforhandlingene steget fra 190 millioner kroner i 2008 til 244 millioner kroner i 2012. Fra 2013 er midlene delt mellom Bioenergiprogrammet og Skogbruk, men samlet kom det 259 millioner kroner for 2013. I tabellen over er midlene til Bioenergiprogrammet tatt ut av LUF-tabellen.

utvikling-skogmidlene-i-jordbrforh
I 2014 kom 10 millioner kroner i tillegg til skogsbilveibygging i statsbudsjettet. I 2015 kom 20 millioner kroner i tillegg til samme formål.