0 x 0
robuste-skoger

Miljøkrav

Skogbruket ivaretar biologisk mangfold ved å følge en rekke miljøkrav. Disse finner du i Norsk PEFC Skogstandard.  I virkeskontrakten skriver skogeier under på at han/hun følger de miljøkrav som ALLSKOG stiller, og dette åpner for leveranse av tømmeret til skogindustrien. 

Virkeskontrakten fungerer derfor også som en miljøavtale mellom skogeier og ALLSKOG. ALLSKOG er miljøsertifisert og setter i forbindelse med tømmerleveranse krav til skogeier som underleverandør. Alt tømmer ALLSKOG omsetter er sertifisert og skal tilfredsstille kravene til sertifisert virke.
 
ALLSKOG stiller følgende krav:
Hva skjer hvis skogeier bryter miljøkravene?
Miljøkravene som ALLSKOG stiller er klare og absolutte. Det er derfor viktig å understreke at dette gjøres for å sikre full markedsadgang og markedets beste leveringsbetingelser. Hvis avtalte miljøkrav ikke overholdes, setter dette tømmerleveransen fra alle skogeierne i ALLSKOGs område i fare.

Det er satt opp sanksjoner som iverksettes hvis skogeier ikke overholder de fastsatte miljøkravene. Alvorlighetsgraden vurderes i forhold til hvilke sanksjoner som blir iverksatt. 

Følgende sanksjoner er vedtatt:
  1. Plikt til å ta imot veiledning
  2. Skogeier blir nektet virkesleveranse til ALLSKOG
  3. Skogeier blir nektet andelseierskap og medlemsskap i det lokale skogeierlaget
I tillegg kan skogeiere for kortere eller lengre tid fratas retten til å levere PEFC-sertifisert virke.