0 x 0

Nyheter

Tillegg for egenaktive skogeiere

Jens Nicolai Jenssen, egenaktiv andelseier i ALLSKOG fra Hommelvik, Trøndelag
Jens Nicolai Jenssen, egenaktiv andelseier i ALLSKOG fra Hommelvik, Trøndelag

Egenaktive skogeiere – skogeiere som driver skogen med eget utstyr på egen eiendom, hogger ca 10 % av det årlige volumet i ALLSKOG. Disse skogeierne er viktige ambassadører for skogbruket og ALLSKOG.

Etter innspill fra Malvik skogeierlag til årsmøtet i ALLSKOG i april 2018, og med unison tilslutning fra alle våre 80 skogeierlag, er det vedtatt at de egenaktive skogeierne skal få en ekstra godtgjørelse.

I skogens tjeneste i 32 år

Britt Ballo. Foto: Geir Mogen
Britt Ballo. Foto: Geir Mogen

Britt er en person man kan stille klokken etter på jobb. Hun kommer til samme tid, spiser lunsj til samme tid og går til samme tid, med unntak av tirsdagene- da er hun med på felles styrketrening med sprekingene på ALLSKOGkontoret. Og ryktene sier at hun kan stå hele 15 minutt i planken! Slå den dere! Nå går hun inn i pensjonistens rekker og ser fram til det. 

Tømmerminister på kaiåpning i Ørsta

Fra venstre Peder Mangussen, skogansvarlig i Ørsta og Volda, Stein Aam, ordfører i Ørsta, Jon Georg Dale, Landbruks og matminister, Olav Svein Aambø, skogeierlagsleder i Ørsta og Volda, Anne Kathrine Løberg, styremedlem i ALLSKOG
Fra venstre Peder Mangussen, skogansvarlig i Ørsta og Volda, Stein Aam, ordfører i Ørsta, Jon Georg Dale, Landbruks og matminister, Olav Svein Aambø, skogeierlagsleder i Ørsta og Volda, Anne Kathrine Løberg, styremedlem i ALLSKOG

- Ørsta ble tidlig lokalisert som et sentralt område for skogreising og utnytting av skogressursene på Søre Sunnmøre. Alt for 35 år siden var det befaringer i Ørstaområdet for å lete etter egnede områder for nettopp, utskiping av tømmer, sa styremedlem i ALLSKOG Anne Kathrine Løberg i sin tale på åpningsdagen 4.mai

ALLSKOG - planten

ALLSKOG - planten

Etter hogst må skogen forynges. Det er to måter å forynge skogen på; enten ved å plante, eller ved å sette igjen enkelte frøtrær under hogsten, slik at skogen forynger seg selv. Den raskeste og sikreste måten å få etablert nu kvalitetsskog etter hogst er å plante. Foryngelse er en plikt som påligger skogeierne etter hogst. Skogen skal forynges innen tre år etter hogst. Dette sikrer kommende generasjoner nyttbar skog til størst mulig verdi.

Norske Skog er solgt

Norske Skog er solgt i sin helhet til det britiske hedgefondet Oceanwood. Styreleder Eilif Due i ALLSKOG SA er glad for at det er kommet til en avklaring hvor Oceanwood er ny eier av fabrikkene inkludert de to norske. Det er godt nytt for ansatte og leverandører.

Gjødsling- et godt klimatiltak

Det ble gjødslet nærmere 12000 daa skog i Trøndelag i 2017. Også i 2018 kan skogeiere som ønsker det, gjødsle skogen.
Gjødsling i skog gir en meget god avkastning fordi det er relativt kort tid fra investeringtidspunkt til hogst