0 x 0

Kystskogbruket

Fantastisk skogutvikling i Troms

Det har vært en seksdobling i tømmervolumet av gran i Troms fylke de siste 20 årene. Med dette øker også CO2-bindingen vesentlig.

Skogene i Troms binder CO2 tilsvarende halvparten av de totale utslippene i fylket, og de kan binde langt mer, skriver Skog og Landskap.

Dagmar vindfall ble kunst

Den franske kunstnaren Francois Génot opna kunstutstilling på Førdehuset torsdagskvelden. Han var inspirert av – ”The last storm” – julestormen Dagmar. ”Den siste stormen” er også den siste utstillinga i Førdehuset i regi av Kunstmuseet før nybygget opnar i september. Franskmannen byd på installasjonar frå ”Dagmar” og nokre imponerande kolteikningar direkte på vegg. I tillegg serverte han eit par tusjteikningar og nokre tilfeldige installasjonar.

Saken er hentet fra NRK Sogn og Fjordane

Skogeierne planter mer skog!

Skogeierne planter mer skog!

Kommunene gjennomførte i 2011 en systematisk kontroll av skogplantingen, noe som kan ha økt bevisstheten om foryngelsesplikten. Skogeier er lovpålagt å sørge for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst. Etter at statsråd Brekk utfordret næringen om å ta dette på alvor i 2010 ser vi nå en utvikling i riktig retning, skriver Statens Landbruksforvaltning.

Det har vært en lengre periode med nedgang i planteaktiviteten, i 2005 var man helt nede i 17 mill nye planter. Fra 2010 til 2011 ble det en økning i skogplantingen på 15 % og året endte med 23,3 mill nye planter.

Skogskadene etter Dagmar

Foreløpige anslag viser at ca 130.000 m3 med skog blåste ned under orkanen "Dagmar" 1. juledag i Møre og Romsdal. Dette tilsvarer ca. ett års avvirkning i fylket, og vil få store konsekvenser for allerede planlagt hogst i 2012. Ørsta, Volda og Vanylven er spesielt hardt rammet med ca 70.000 m3 skadet tømmer etter orkanen.

Ny tømmermåling innført i Nordland

Ny tømmermåling innført i Nordland

Fotomåling av tømmer er en ny metode å måle tømmer på, som er klar til bruk i Nordland. Nå i mars ​har det vært oppstartkurs for transportørene i fylket, og det første lasset ble fotografert og bildene ble sendt til målestasjonen på Norske Skog Skogn for tolking og bedømming.

Dette er svært gode nyheter for skogeierne i Nordland, fordi det vil rasjonalisere tømmertransporten, gi enda bedre flyt i transporten av tømmer og gi mulighet for lengre åpningstid på tømmermottakene, sier regionleder i ALLSKOG, Halvar Gaustad.

Kai-rapport prioriterer ALLSKOGs geografi

Skogminister Lars Peder Brekk mottar rapporten fra Olav Norberg i Kystskogbruket.
Skogminister Lars Peder Brekk mottar rapporten fra Olav Norberg i Kystskogbruket.

SINTEF-rapporten "Transport av skogvirke i kyststrøk” ble offentliggjort i sin helhet i forbindelse med overleveringen hos Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tirsdag 29.november 2011. SINTEF slår fast at 60 kaier langs kysten etableres for å sørge for en rasjonell levering av tømmer fra kystskogen. Prislappen er 300 millioner kroner. Gevinsten er en økt årlig omsetning i skognæringa rundt 25 milliarder kroner. 14 kaier er imidlertid høyest prioritert, av disse ligger 9 innenfor ALLSKOGs geografi.

Tømmerkai i Ørsta

Det er et viktig fokus på utskipning av tømmer fra kai om dagen, når mange tusen kubikk vindfelt skog skal ut fra skogene på Vestlandet til skogindustrien i Trøndelag eller sørover. Kystskogbrukets Helge Kårstad har stått i spissen for kaiprosjektet i Kystskogbruket. Det kom 25 mill kroner til de første kaianleggene i revidert nasjonalbudsjett nå i vår, og nå ser det ut til at Ørsta er den første som blir realisert.

Dette er svært godt nytt for skogeierne i ALLSKOGs område, da alle de prioriterte kaianleggene er i vårt område. 

Store skogverdier i Nordland

Tall fra Landsskogtakseringen viser at det er verdier for opp mot en milliard kroner i skogene for skogeierne i Nordland i årene som kommer. Dette er nye og svært interessante framtidsutsikter for økt verdiskaping.

Det er imidlertid feil slik det står i artikkelen at sitkagran er svartelistet av miljømyndighetene. ALLSKOG arbeider for at sitkagran også i framtida skal kunne brukes i Norge der dette vil gi optimal produksjon. Det er foreslått en svært begrensende ny forskrift i regjeringen som ennå ikke er vedtatt. Skogeiernes interesseorganisasjon arbeider imot denne.
Pr idag er 3% av skogene i Nordland Sitka.

Les mer på Forskning.no

Gratis skogforsikring

Andelen skogeiere med skogforsikring i kystfylkene er langt lavere enn i innlandet. I Møre og Romsdal er for eksempel andelen skogeiere som ikke er forsikret oppe i 90%. Dette gir seg store utslag nå under oppryddingen etter stormen Dagmar, der disse ville fått ekstrakostnadene dekket om de hadde hatt forsikring.

Mens vi venter på klimameldinga

Det næringspolitiske forumet for hele kystskogbruket ble etablert i fjor. De tre i arbeidsutvalget representerer hele geografien og treforedling, sagbruk og skogeierne samlet.
Inger Grethe Hansen fra Nordland sitter i Skognæringa kyst og representerer skogeierne. Hun er styremedlem i ALLSKOG. Blant skogpolitiske saker forumet har engasjert seg i er den kommende klimameldingen fra regjeringen. Framleggelsen av meldingen er igjen utsatt, i denne omgang fram til sommeren.