0 x 0

Skogpolitikk

Ny markedsrapport for 2021

Ny markedsrapport for 2021

"Inn imot vinteren opplever vi stor etterspørsel etter sagtømmer, både innenlands og fra Europa, særlig i fra Baltikum. Hvor lenge vi kan surfe på denne bølgen er vanskelig å spå, utviklingen vil nok i stor grad styres av kjøpekraft, aktivitetsnivå og igangsetting av nye byggeaktiviteter. Økonomiske ettervirkninger av koronaen vil nok også spille inn hvordan videre utvikling vil gå."

Årets viktigste klimatiltak i skogen

Gjødsling av skog, foto Yara
Gjødsling av skog, foto Yara

Samtidig som de fleste av oss valfartet til Nord-Norge og Vestlandet, var våre dyktige medarbeidere i ALLSKOG i full gang med å sikre fremtidas skogressurser. 10 500 dekar ble gjødslet i juli. Det fører til en volumøkning på 15 - 20.000 kubikkmeter, og at 10 050 000 ekstra kilo med CO2 tas opp og bindes i skogen.

Penger til bruprogrammet uteblir

Penger til bruprogrammet uteblir

Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 25,8 mill. kroner til forsterkning av bruer på fylkesvegnettet. Tre år inn i NTP-perioden er det satt av 50 millioner kroner eller én tredel av det som Regjeringen varslet gjennom Nasjonal Transportplan.

Norske skogplanteskoler leverte omlag 40,2 millioner planter i 2018

Skogplanter på Alstadhaug planteskole
Skogplanter på Alstadhaug planteskole

I 2018 ble det plantet 40,2 millioner trær i Norge, scenariene i FNs klimapanels nye landrapport forutsetter at det må plantes skog på 2 - 12 millioner Km2  for å ha nok råstoff og for å øke co2-opptaket. 12 millioner Km2 er et areal tilsvarende USA og Mexico til sammen. ALLSKOG mener vi i Norge bør ta vår del av ansvaret, og øke plantinga i Norge med 50 prosent på kort sikt.

Vil åpne for modulvogntog på tømmerveinettet

Treindustrien har lenge kjempet for å kunne kjøre slike modulvogntog på flere norske veier. Nå ser det ut som innsatsen vil bære frukter. (Foto: Treindustrien.)
Treindustrien har lenge kjempet for å kunne kjøre slike modulvogntog på flere norske veier. Nå ser det ut som innsatsen vil bære frukter. (Foto: Treindustrien.)

Regjeringen vil utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmerveinettet. – Det vil gi næringslivet mulighet til å
trafikkere vesentlig flere veier med modulvogntog, sier
Jon G. Dale. Treindustrien, Tine SA og NHO jubler.

Skogministeren rydder i debatten

Bildet er fra da Allskog møtte statsråden tidligere i 2019
Bildet er fra da Allskog møtte statsråden tidligere i 2019

Olaug V. Bollestad rydder i debatten om hogst i hekkeperioden i sitt svare til MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm. I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Det er en viktig forskjell som mange ikke har fått med seg.

Næringspolitisk arbeid i ALLSKOG

Næringspolitisk arbeid i ALLSKOG

Tømmertransportøren kjører i full fart mot Resa bru i Meldal kommune, han er på jobb for å hente råstoffet ut av skogen og levere det til industrien, slik at skogeieren skal få betalt. I dag som andre dager etter at han begynte å kjøre 60-tonns tømmerbil må han kjøre rundt Resa Bru – den tillater bare opp til 50 tonn. Men en dag…

Skogplanting gir god klimaeffekt

Det er plantet 6000 dekar med ny skog i pilotprosjektet.
Det er plantet 6000 dekar med ny skog i pilotprosjektet.

Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak, ifølge sluttrapporten for det statlige klimaskogprosjektet. Trærne som ble plantet forventes å ta opp om lag 700 000 tonn CO2 de neste 85 årene.

Ordførere for økt bruk av tre!

«Det å bygge i tre har vist seg å ha klare klimafordeler. I tillegg konkurrerer det med andre byggematerialer, både med tanke på pris, byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø. Disse fordelene ønsker vi å utnytte, slik at vi konkret bidrar til det grønne skiftet.»

Ellen Solbrække
Ordfører i Rakkestad kommune

ALLSKOG oppfordrer skogeiere om å utfordre sine ordførere til å delta i kampanjen for økt bruk av tre i offentlige bygg som ordfører i Rakkestad har startet. Les mer om kampanjen på; Bygg med tre

Ble hørt om behov for suppleringsplanting

Ble hørt om behov for suppleringsplanting

ALLSKOG har spilt inn behovet for støtte til suppleringsplanting overfor Landbruksdirektoratet. De siste årene har det vært et økende problem med gnageskader, negativ klimapåvirkning, tørkeskader, sviskader og annet i plantefelt i skogen. En dreining av klimatiltaket tilskudd til tettere skogplanting vil sikre målet for dette tiltaket, nemlig at god kvalitetsskog kommer opp. 
Landbruksdirektoratet innførte i går tilskudd til supplering til skogeierne, og ALLSKOG er svært glad for at skogeierne nå får et verktøy for å sikre god kvalitetsskog til kommende generasjoner!


Mer til skogbruksplanlegging!

Årets fordeling av investeringsmidler i skogbruket er nå klar, og ALLSKOG har blitt hørt når det gjelder behovet for skogbruksplanleggingsmidler. I Vårt område er det fortsatt mange kommuner der skogeierne ikke har fått gjennomført Miljøregistrering i Skog (MiS.) Dette gir grunnlag for å levere sertifisert virke til industrien.

Når Landbruksdirektoratet nå legger fram resultatet i forhandlingen om investeringsmidlene for 2017, står fortsatt fylkesfordelingen av midlene igjen. ALLSKOG skal i møte med direktoratet over nyttår, for å gi våre innspill.

Les mer om jordbruksoppgjøret her

Bekymret for holdninger hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

I et oppslag i Nationen 29.november beskrives seniorrådgiver hos Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bjørn Rangbru sine leserinnlegg mot skogbruket, grunneiere og sitkagran. ALLSKOG er bekymret for at slike holdninger også påvirker objektiviteten i behandlingen av saker som berører skogeiernes næringsutøvelse.

Les saken her;
Nationen Miljøbyråkrat ønsker fri hogst i sitkagranskog 29.nov16

Regjeringens Bio-strategi legges fram på Skogn

Modell av ny biogassfabrikk på Skogn Foto: Biokraft AS
Modell av ny biogassfabrikk på Skogn Foto: Biokraft AS

Tirsdag 29.november skjer det store ting på Norske Skog Skogn. Statsminister Erna Solberg i selskap med fiskeriminister Per Sandberg, landbruksminister Jon Georg Dale og olje- og energiminister Tord Lien skal sammen presentere regjeringens ventede Bioøkonomistrategi og legge ned grunnsteinen for Biokraft AS sin biogassfabrikk på Fiborgtangen. 

Det er ikke hverdagskost for noen bedrifter i Trøndelag å få 4 av Kongens råd på besøk samtidig. Vi i ALLSKOG øyner håp for at en slik tung profilering fra regjeringen er et tegn på endrede politiske rammevilkår for ett av de viktigste redskapene i overgangen til bioøkonomien, nemlig skogen.


Når WWF gråter ved hogstmaskinen

Vi i ALLSKOG ser at flere naturvernorganisasjoner, som WWF, driver en lemfeldig omgang med begrepet «gammelskog». Vi er etter hvert overbevist om at dette ikke skyldes kunnskapsløshet, men et ønske om å forlede offentligheten til å la landskapet vårt gro igjen. Naturen skal forsegles!

... ask what you can do for your country!

Det er ingen selvfølge at regjeringa ser de samme mulighetene i skognæringa som vi selv ser. Det er ingen selvfølge at vi ønsker den samme utviklingen. Det gjør vi, men det er også slik, at et oljepengedopet velferdsland uten nevneverdig kriseforståelse vil ha manglende evne og vilje til å satse skikkelig på bioøkonomiens fremste løsning, før man må.

Her er ALLSKOGs vurdering av Meld.st. nr. 6. "Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring".

Tre tømmerkaier har fått tilsagn om tilskudd

Landbruksdirektoratet har i september gitt tilskudd til tre kaianlegg, Strømsvika tømmerkai i Mandal kommune, Ørstaterminalen i Ørsta kommune og tømmerkai i Namsos kommune.
-to av de tre kaiene er i ALLSKOGs område, og med disse tildelingene får skogeierne bedre betingelser som sikrer økt lønnsomhet i tømmertransporten i vårt område, sier Næringspolitisk sjef i ALLSKOG Anna CB Moe.

Hun understreker også at Ørsta kommune må bidra med oppskriving av de kommunale vegene, for at bruken av Ørstaterminalen til utskiping av tømmer i fremtida vil ha en positiv lønnsomhetsvirkning for næringa. 

Gratulerer til ny Skogbruksminister!

ALLSKOG gratulerer ny Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale, og ønsker Statsråden lykke til i et spennende departement. ALLSKOG lover å bidra med kunnskap og innspill til gode løsninger for skogbruksfeltet også framover. 
Regjeringen Jon Georg Dale 16.des15

ALLSKOG vil også benytte anledningen til å takke Sylvi Listhaug for hennes satsing på infrastruktur for skognæringa i ei tid da dette har vært den viktigste saken for å sikre økt aktivitet og lønnsomhet. 

ALLSKOG har bistått 41 grunneiere med frivillig skogvern

Kongen i Statsråd har idag vedtatt å verne 66 skogområder. I alt vernes 260 km2 og ca 162 km2 av dette er produktiv skog. Aldri tidligere er det vernet så mye produktiv skog i ett vernevedtak.

ALLSKOG har bistått og forhandlet fram 17 av disse vernevedtakene. I alt har 41 grunneiere i ALLSKOGs område og 4 allmenninger nytt godt av skogkompetansen hos ALLSKOGs rådgivere.
Frivillig vern av skog er en god ordning der skogeier selv kan tilby områder for vern. ALLSKOG bistår i utredningene av miljøverdier og forhandler med staten for å sikre rett erstatning til skogeierne i disse sakene. 

Kortslutning i Grønn skattekommisjon

Grønn skattekommisjon har lagt frem rapport om det grønne skiftet i Norge, og foreslår fjerning av alle tilskudd til skogsbilvegbygging, drift i vanskelig terreng og taubane. Forslagene føyer seg inn i rekken i en komplett kortslutning, når målet er å sikre overgang fra fossil til fornybar produksjon, produkter og energi.

Les Norges Skogeierforbunds vurdering:
http://www.skogeier.no/artikkel.cfm?Id_art=1356

 

Budsjettforlik gir endringer for skogeierne

Avtalen som er inngått mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene i Stortinget om statsbudsjettet for 2016 medfører at det ikke blir innført gevinstskatt ved overdragelser av landbrukseiendommer i familien, slik regjeringen hadde foreslått. Budsjettavtalen sikrer også at det særskilte innovasjonsprogrammet for økt bruk av tre blir videreført og at det tilføres 22,5 millioner ekstra til bygging av tømmerkaier.

ALLSKOG har arbeidet for et bruprogram for fylkesvegene for å sikre lønnsom tømmertransport. Dette har vi sikret oppslutning om i flere partier, men det nådde ikke opp nå. Vi har derimot stor tro på at dette kan bli realisert i revidert nasjonalbudsjett til våren.  

Skogstipender utdelt idag!

Adm. dir i ALLSKOG Ole H Bakke er styreleder i Skoglauget og har sammen med Landbruksminister Sylvi Listhaug idag delt ut skogstipend til de beste av de beste på skogfag på Evenstad og på Ås.
Rekruttering til skognæringa er viktig for framtida og overgangen til det grønnere samfunnet!
ole-og-sylvi-m-stipendvinner                         Les mer om saken på regjeringens hjemmesider her; Regjeringen 

Har Miljødirektoratet laget en 2.utgave av Naturindeks for Norge med verdi?

Har Miljødirektoratet laget en 2.utgave av Naturindeks for Norge med verdi?

I morgen fremlegges 2.utgave av Naturindeks for Norge. 1.utgaven kom i 2010, og i etterkant av denne ble det skittentøyvask i regjeringen og i avisspaltene da daværende Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga skogbruket skylda for lave verdier for biologisk mangfold i skog i Naturindeks for Norge.  Vi i skogbruket og skogforskningen påpekte åpenbare kortslutninger i forskningen og referansene som lå som grunnlag for verdiene i skog. Det ble stilt kritiske spørsmål i Stortinget og Landbruksministeren meldte at han ikke lengre hadde full tillit til direktøren ved DN.    

Ny Rødliste viser at det går bedre i skogen

Den norske rødlista for arter 2015 som ble lansert i dag, viser en positiv utvikling for skoglevende arter. Et stort antall skoglevende arter er tatt ut av rødlista eller nedklassifisert. Dette skyldes økt kunnskap og at tilstanden i skogen økologisk sett har blitt bedre, sier direktør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund. 

ALLSKOG er svært glade for denne utviklingen. Det viser at de miljøhensynene vi i skogbruket tar ved hver hogst som gjennomføres, har god virkning.

Klimaskogplanting- hvem og hvor?

Skogplanting som klimatiltak er nå igangsatt i tre fylker, Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. Det betyr at skogeiere i to fylker i ALLSKOGs område nå kan få tilbud om skogplanting. 

Planting av skog på gjengrodde arealer er vurdert av regjeringen som et av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltakene, og et pilotprosjekt over 3 år er nå igangsatt. Dette er en av de sakene ALLSKOG har arbeidet for de siste årene, og vi ser svært positivt på at det nå er i gang, og kommer skogeiere tilgode.  

Ta godt imot prosjektet, om det kommer til din kommune, og bistå prosjektet å finne egnede arealer. Tilskudd vil dekke alle planteutgifter, samt suppleringsplanting innen fem år. Avtale skal skrives med skogeier, som da får en skogressurs som skal forvaltes som annen skog. 

Ønsker bruprogram i statsbudsjettet

Ønsker bruprogram i statsbudsjettet

Skogeierne i ALLSKOG oppfordrer regjeringen til å starte opp et bruprogram for fylkesvegnettet i statsbudsjettet for 2016. 500 millioner kroner over 5 år til forsterking og utskifting av bruer vil bidra til økt lønnsomhet i skognæringa med ca 100 mill kroner årlig. Bakgrunnen for kravet er innsparingspotensialet for skognæringa. En økning av tillatt totalvekt på tømmervogntog fra 50 til 60 tonn gir:

  • 33 % mer nyttelast (tømmer) pr vogntog
  • 25 % færre transporter
  • 15-20 % lavere utslipp
  • 15-20 % lavere kostnader

Økt tillatt høyde på tømmervogntog til 4,50 meter er innført

Økt tillatt høyde på tømmervogntog til 4,50 meter er innført

ALLSKOG er svært fornøyd med at det nå er åpnet for å kjøre med total høyde opp til 4,50 meter på slepevogn på tømmervogntog. Nå vil tømmervogntogene kunne utnytte kapasiteten fullt ut med 60 tonn uten at det overstiger høydebegrensningen.
Endringen vil gjelde vogntog som har henger med godkjent elektronisk stabiliseringskontroll. Så vidt meg bekjent har hengere nyere enn 4-5 år dette systemet, sier daglig leder for Transportselskapet Nord, Frode Moen. 

Politikerne ordner opp for skognæringa

Det er ikke hver dag vi i skognæringa opplever at politikerne står i kø for å ordne opp i rammevilkår som vil bidra til økt lønnsomhet. Nå vil det bli mulig å kjøre med 60 tonn og 24 meter lange vogntog med tømmer fra Lierne og helt til sagbruket Moelven van Severen i Namsos.
Dette er handlekraft på sitt beste!

Valgkampbudskapet fra oss i ALLSKOG blir hørt!
Namdalsavisa Gir økt verdiskaping 29.aug15
Namdalsavisa Fjerner flaskehals for skog 9.sept15

Valgkamp og flaskehalser for tømmertransporten

Valgkamp og flaskehalser for tømmertransporten

ALLSKOG løfter fram utfordringene for tømmertransporten i valgkampen. På Valgdebatten til Skognæringa i Trøndelag på Norske Skog Skogn ble det stor fokus på flaskehalser i det offentlige vegnettet for tømmervogntog. Skognæringa trenger at veieierne tar tak i veglistene som regulerer begrensningen for vogntog, og skriver opp vegene, slik at tømmerbilene får kjøre med fulle lass. Også på Vegforum Trøndelags Vegkonferanse 24.august ble det viet stor oppmerksomhet til tømmertransport, og flere politikere kvitterte ut å bistå næringa i oppgradering av bruer på fylkesvegnettet under debatten.

   SVV Rrapport tømmertransport 2015

Skryt av Listhaugs skogsbilvegsatsing

Skryt av Listhaugs skogsbilvegsatsing

Statens bidrag til infrastruktur i skogen er fordoblet med Sylvi Listhaug i Landbruksdepartementet. Dette er en viktig satsing som sikrer økt hogst og effektiv transport av tømmer. I Allskogs området er midlene Fylkesmennene har å bruke til å bistå skogeiere som skal bygge veg økt fra 26 til over 40 millioner kroner i året siden 2013. 

God endring for effektiv tømmertransport

God endring for effektiv tømmertransport

Massevirke fra skogen i Trøndelag og i høyereliggende strøk på Østlandet er lettere i vekt enn i resten av landet, dermed har det vært behov for å laste høyere på tømmerbilene for å kunne utnytte vektmulighetene for tømmertransporten.
Høydebegrensningen på 4,00 meter har hindret dette. Gjennom god kontakt med leder i Transportkomiteen på Stortinget Linda CH Helleland og Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet får skognæringa nå gjennomslag for økt høyde på 4,50 meter.

ALLSKOG sender en stor takk til politikerne og til Dag Skjølås i Skogeierforbundet som har arbeidet fram de faglige anbefalingene i saken med Vegdirektoratet.

12 nye vellykkede verneprosesser

Severin Myrbakken, statens skogskakyndig og Kenneth Svensson, ALLSKOG
Severin Myrbakken, statens skogskakyndig og Kenneth Svensson, ALLSKOG

I Statsråd fredag 12.desember ble hele 53 skogområder vernet. 12 av disse er tilbudt fra skogeiere i Midt-Norge og ALLSKOG har bistått i verneprosessene. Resultatet er godt for alle parter!

Spørsmålstegn ved DNs bruk av forskningsmidler

Direktoratet for naturforvaltning lanserte høsten 2010 Naturindeks for Norge. Dette var et dokument som skulle ta mål av seg å dokumentere tilstanden og utviklingen for det biologiske mangfoldet i de forskjellige naturtypene i Norge og videre skulle den bli et nyttig hjelpemiddel i det politiske arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet, men forskningen ble møtt med stor skepsis både faglig og politisk. 

Mange aktører sammen med skognæringa ble svært provosert over dette dokumentet, på grunn av dets feilaktige slutning om tilstanden i skogen, og ALLSKOG brukte store ressurser for å sikre at indeksen ikke skulle bli brukt som faglig grunnlag for ny skogpolitikk. Istedet for å endre indeksen for skog, som Direktoratet for naturforvaltning ble pålagt, er det nå brukt store forskningsressurser på å analysere hvorfor debatten rundt framleggelsen av indeksen "gikk galt." Målet for disse forskningsprosjektene har vært å øke legimiteten rundt naturindeksen, ikke endre den!  

Prosjekt "Trefiber" løftes

Regjeringen løfter nå Trefiber som et prosjekt som skal bidra positivt til skognæringa. Innovasjon Norge ønsker å bidra til å skape møteplasser for samarbeid, informasjon og utvikling, med mål om skogbasert verdiskapning i Norge. Prosjekt "Trefiber" gjennom Innovasjon Norge er et mobiliseringsprosjekt som skal motivere til leverandørutvikling i ny produksjon basert på trefiber.

Prosjektadministrasjon for "Trefiber" søkes nå gjennom offentlig anbud, med frist 19. juli. Innovasjon Norge søker en prosjektadministrasjon som kjenner skogsindustrien godt, er proaktiv og koblende.

Besøk fra Kommunaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementets statssekretær Eli Blakstad var på besøk på ALLSKOG denne uka, sammen med Proneo AS og SIVA. Statssekretæren ønsket innblikk i utfordringene og mulighetene i skognæringa i Midt-Norge, for å ta med i utformingen av regionalpolitikken.     

Statens tilbud

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene ble framlagt idag 7.mai. Etter tiltakspakken for skognæringa som kom nå i revidert nasjonalbudjett var det spesielt behovet for økte midler til nybygging av skogsbilveger som manglet.

På tross av gode formuleringer i tilbudet, som er gjengitt nedenfor, tilbyr Staten bare en videreføring av støtten til skogbruket. Skogbrukets 130.000 skogeiere mottok ifjor tilsammen 204 millioner kroner i ulike støtteordninger. Denne summen videreføres for 2014. Skogeierne i Norge bidrar til en enorm verdiskaping og store samfunnsverdier gjennom sitt arbeid. 

Dette er ikke godt nok!

Regjeringa har tro på skognæringa

I dag la regjeringa fram en tiltakspakke for skognæringa. 750 millioner kroner tildeles gjennom ulike tiltak for å bedre lønnsomheten og for å ta ned kostnader. At dette kommer nå viser handlekraft fra regjeringa og en framtidstro på næringa vår.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2013/april-13/tre-nye-tiltak-for-skogsektoren.html?id=725474&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_lmd

Treforedlingspakken inneholder:
500 millioner kroner til øremerket styrking av Investinor
75 millioner kroner øremerket til Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd
60 millioner kroner til opprustning av skogsbilveger og kaier
15 millioner til Trebasert innovasjonsprogram
Økt tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn for tømmervogntog
Økt tillatt lengde for tømmervogntog til 24 meter, som tidligere varslet
90 millioner til utbedring av flaskehalser
10 millioner til beregning av fylkesvegers kapasitet for de nye reglene

Jordbrukets krav

Bondeorganisasjonene har idag levert sitt krav til Staten i jordbruksforhandlingene. ALLSKOG spiller hvert år inn skogbrukets behov både til offentlige myndigheter og faglagene, siden skogbruket ikke sitter ved forhandlingsbordet.
I år hadde ALLSKOG størst fokus på økte midler til skogsbilvegbygging. Dette har forhandlingsutvalget til Bondelagene hensyntatt, men det er også alt.

Også Venstre ønsker skognæringa?

Telemark Venstre legger nå fram forslag om å utvikle skognæringa. Det var under Sponheim som Landbruksminister Venstre fjernet tilskuddene til skogbruket, som dermed bidro til en enorm aktivitetsnedgang. Det er svært positivt at partiet nå ønsker å bidra til å utvikle næringa på nytt!

Vi får imidlertid blandede signaler fra partiet Venstre. Her er Norskogs vurdering av forslag fra dette partiet.

Skognæringa viktig for Senterpartiet

Under landsmøtet til Senterpartiet ble skognæringa en av de viktigste sakene. For å sikre en kriserammet næring ble det lange debatter om hvilke rammevilkår som vil sikre lønnsomhet og utvikling for framtida. Resolusjonskomiteens leder, Lars Peder Brekk var klar på at staten nå må bidra bredt, og Skogminister Trygve S Vedum støttet dette med å si at næringa nå ikke trenger retorikk men handling.

sp-for-skogen-2013-foto-sp
Fylkesledere og stortingskandidater for skogen. Foto: Sp

Arbeiderpartiet gir skognæringa framtidstro

Arbeiderpartiet gir skognæringa framtidstro

I dag legger ei arbeidsgruppe i Arbeiderpartiet fram en skograpport som skal opp til behandling på landsmøtet neste helg. Rapporten gir en presis beskrivelse av utfordringene i alle ledd i en kriserammet verdikjede i skog og beskriver konkrete og svært gode virkemidler for å bedre konkurransekraften for skogindustrien. 

Tiltak som reduserer hindringer innen infrastruktur, energi og miljø foreslås for å bedre lønnsomheten i alle ledd betraktelig. Dette er et svært godt dokument som gir framtidstro for oss i skogbruket.

Aps skograpport Woods of Norway -Skognæringa i et framtidsperspektiv 2013


Nationen -Ap vil hjelpe skognæringa...10.april13


NRK Trøndelag ALLSKOG, Kjerkol og Moen 10.april13

Adressa -Ap redningspakke for skogindustrien 11.april13

Arnstad gir oss lønnsomhet

Betong vs tre 0-1

Betongbransjens interesseorganisasjon har sendt brev til Landbruksdepartementet. I brevet ber de departementet skaffe til veie informasjon som underbygger påstander om miljøgevinster ved økt bruk av tre i bygg. Betongbransjen er bekymret for de markedsmessige virkningene når det offentlige satser på tre!

ALLSKOG arbeider for økt bruk av tre, for å sikre bruk av et klimavennlig og fornybart byggemateriale som både gir godt inneklima, lagrer CO2 over lang tid og som i tillegg fortrenger mer forurensende materialer. Betongbransjen må ha glemt fotosyntesen!

Bygg.no -Betongfolket får ikke svar fra Landbruksdepartementet

Vi venter på vegdirektoratet!

ALLSKOG har arbeidet lenge sammen med skognæringa for å sikre økt lengde og vekt for tømmerbiler. Nå ligger endringene i Vegdirektoratet og venter på å bli ferdigstilt. Under kan du lese om hvor mye skognæringa kan spare i transportutgifter når endringene kommer.

ALLSKOG oppfordrer Samferdselsdelsminister Marit Arnstad til å framskynde forskriftsendringene, slik at de kan tre i kraft senest 1.juli i år! 24 meter og 60 tonn er det vi trenger nå, og framover må modulvogntog vurderes for hele landet.

Nationen millioner kan bli spart med nye kjøretøyforskrifter febr13

Stortingets kontrollkomite presser på for økt aktivitet i skogen

I 2011 startet Riksrevisjonen et arbeid for å gjennomgå forvaltningen av skogressursene i Norge. Blant andre var ALLSKOG innkalt til intervju i arbeide for å gi våre syn på hvordan forvaltningen lykkes i arbeidet.
Nå har Riksrevisjonens rapport blitt behandlet av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite og debatten i Stortinget gikk 24.januar om Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser Innst. 102 S (2012–2013.)
 

ALLSKOG er svært glad for at Stortinget påpeker de samme utfordringene som næringen selv har påpekt, som tiltak for å styrke blant annet infrastrukturen i skogbruket og at skogeiernes tilgang til miljøinformasjon må klargjøres, veiledningen økes og at saker som er viktige for næringen blir avklart.
Komiteen finner det urovekkende at Stortingets mål om økt avvirkning ikke realiseres, og ber om at departementet iverksetter tiltak for å bedre tilgjengeligheten til skogressursene, blant annet gjennom bedret infrastruktur.
Se hele komiteens instilling;

Medhold i sak om bruk av utenlandske treslag

Medhold i sak om bruk av utenlandske treslag

ALLSKOG har i flere år arbeidet for å sikre framtidige muligheter for å bruke optimale treslag i norsk skogbruk. Saken toppet seg etter bruddet i PEFC-sertifiseringsforhandlingene i 2010 om dette temaet, og etter den tid har det vært lange forhandlinger i regjering om bruken av utenlandske treslag i norsk skogbruk.
 
Nå har parlamentarisk leder i Sp, Lars Peder Brekk bistått skogbruket gjennom å ha krevd en presisering fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Stortingets skogforslag i statsbudsjettet 2013

Næringskomiteen har nå lagt fram sin innstilling til statsbudsjett for 2013.
Selv om det ikke kom nye penger til skogtiltak i denne omgang er ALLSKOG svært fornøyd med at alle partiene på Stortinget nå mener at skogtiltak er blant de mest kostnadseffektive klimatiltakene, og at de viser til at disse tiltakene samtidig har en positiv næringsmessig effekt for blant annet skogbruksnæringen og treforedlingsindustrien.

 
Her er hva flertallet mener om skogtiltakene i framlagt statsbudsjett for 2013; Innstilling fra Næringskomiteens flertall om skog

Hele innstillingen kan leses her; Innstilling fra Stortinget 2012-2013

Statsbudsjettet 2013 - manglende skogsatsing

8.oktober ble statsbudsjettet for 2013 lagt fram. Skogeiersamvirket gir hvert år innspill til arbeidet med budsjettet om saker som vil påvirke skogeieres hverdag, drift i skogen, og andre forhold som vil påvirke skognæringa.

Her er Norges skogeierforbunds kommentar til årets framleggelse;

Historisk skogsalg

Statskog gjennomfører et historisk skogsalg. Det legges 22 eiendommer i 10 fylker på i alt 50.000 daa ut for salg. - Statskog sitt store salg gir nå en unik mulighet for private, kommuner og almenninger til å få styrket næringsgrunnlaget sitt, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Marit Arnstad til Vegkonferansen i Trøndelag

Nå legges føringene i Nasjonal Transportplan. Midt-Norge trenger også økt satsing på vei og smarte valg for framtidas veistruktur. Vegforum Trøndelag (VT) inviterer til sin årlige halvdagskonferanse, der politikere og næringsliv samles for å finne fremtidens løsninger på vegspørsmål i Trøndelag. ALLSKOG er medlem i VT og gir innspill om transportbehovene for tømmertransporten.

I år kommer den nye samferdselsministeren Marit Arnstad!

4 millioner til Norske Skog Skogn

I dag kom resultatet!
 
Norske Skog Skogn fikk inkubatorsatsing fra SIVA i konkurranse med flere skogindustrimiljøer. Regjeringen bevilget 100 millioner i krisepakke til skogindustrien i juni. 10 millioner av disse skulle brukes til industrinkubator gjennom SIVA. ALLSKOG deltar i Fiborgtangen Vekst AS sammen med NTE, Sparebank1 Midt-Norge, SIVA og Norske Skog. Nord-Trøndelag fylkeskommune er i tillegg en stor støtteaktør for utviklingsselskapet på Skogn.

Ønskes ikke skogvern?

ALLSKOG bistår skogeiere som ønsker å legge ut skogområder til vern og skogeiere tilbyr mer skog til vern enn det staten har bevilget penger til! Erstatningsutbetalinger og vernesaker blir dermed liggende på vent i Miljøverndepartementet!

Dette er ikke en god situasjon og Norges Skogeierforbund har gått sammen med flere natur- og miljøorganisasjoner i et felles brev til regjeringen, for å påvirke saken!

Norges skogeierforbund -Felles front for mer penger til skogvern

Mer penger til energiflis

Energiflisordningen er tilført nye 10 millioner kroner for 2012 etter omdisponering av ledige midler i statsbudsjettet. Totalt er ordningen tilført 39 millioner kroner i 2012. Energiflisordningen gir driftstilskudd til uttak av skogsråstoff til flisproduksjon.

Høy politisk prioritet
Satsingen på bioenergi har høy politisk prioritet som bidrag til reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping.

- Tildelingen legger til rette at vi fortsatt får høyt trykk på bioenergileveranser fra skogen, dette er bra for utvikling av fornybare energiløsninger, og det er med på å styrke økonomien i skogbruket sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.
Saken er hentet fra landbruksdepartementets hjemmeside.

Les mer om tildelingen her

24 meter og bedre vektfordeling!

24 meter og bedre vektfordeling!

Tømmertransporten får bedre vilkår. Etter flere titalls år med frustrasjon over begrensninger for tømmertransporten ser det nå endelig ut til å bli bedring. 17.juli kom høringssaken på noen av de nødvendige endringene som trengs for at hverdagen for tømmertransportørene blir bedre. Endringene påvirker også kostnadene for tømmertransporten i svært positiv retning og trafikksikkerheten øker ift muliggjøring av bedre fordelig av tømmer mellom bil og henger!

Vedum følger opp skogpolitikken

Trygve Magnus Slagsvold Vedum fra Hedmark ble ny Landbruks- og matminister etter Lars Peder Brekk 18.juni 2012. Under Nordisk Ministermøte i Trondheim 27.juni holdt han sin første tale om skog og klima.

ALLSKOG er svært tilfreds med at Vedum følger opp og setter standarden for skogpolitikken, helt fra sin første tale. Skogbruket er en politisk styrt næring og er avhengig av tydelig og langsiktig politikk med gode rammebetingelser. Vedum kjenner viktigheten av dette.

trygve-sv-1.uttalelseom-skog-som-landbruksminister-28.juni12

Olje- og energiministeren for sitkagran

bortenmoe_1211076c

                        (Foto: Adresseavisa)
-La meg slå fast at gran er en del av norsk natur, og at nyplanting av sitkagran ikke er forbudt. Tvert i mot er det gode grunner til å bruke sitkagran som et middel til å utvikle kystskognæringen, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe da han åpnet konferansen Skog og Tre på Gardermoen 19.juni.

Les hele saken på Norges skogeierforbunds hjemmeside

FM i Rogaland lagde egen "Svarteliste"

Fylkesmannen i Rogaland lagde tidligere i år sin egen utgave av "Svarteliste" på oppdrag fra Direktoratet fra Naturforvaltning. Skogbruket har fulgt dette dokumentet og mange har reagert. Dokumentet fikk navnet "Handlingsplan mot framande skadelege artar i Rogaland" og gir liten ære til de viktigste treslagene i et økonomisk skogbruk langs kysten. Ord som utrydding og nedkjemping brukes om vanlig skog. Det er fra før laget liknende planer i Oslo og Akershus, og det er under arbeid i Østfold, Vest-Agder og Sogn og Fjordane.
 
Landbruksdepartementet har påpekt viktige momenter mot dette dokumentet.

Planting av utenlandske treslag ønskes

Planting av utenlandske treslag ønskes

ALLSKOG vil gjerne bistå skogeierne i å plante mer skog, men vi er svært skuffet over regjeringens innføring av et innskjerpet søknadssystem for planting av utenlandske treslag.   
 
I over 1 1/2 år har et forslag om en ny forskrift som nærmest forbyr planting av utenlandske treslag vært gjenstand for stor uenighet i regjeringen, før den ble vedtatt i Kongen i Statsråd 25.mai. ALLSKOG har de siste årene samlet kunnskap og forskningsresultater om sitkagran og andre utenlandske treslag og formidlet fordelene med bruk av disse treslagene gjennom utallige møter med politikere, medieoppslag og debattinnlegg. 

Vi fikk ikke stoppet dette forskriftsforslaget fra Direktoratet for Naturforvaltning, men det ble gjort enkelte lettelser, som ikke ville ha kommet om ikke skogbruket selv hadde stått på for dem. Regjeringens pressemelding om den nye forskriften fokuserer blant annet på ønsket om mer planting av skog og gjerne planting av utenlandske treslag der det er optimalt.

Energiflisordningen -snart tomt for penger!

Statens landbruksforvaltnings (SLF) prognose viser at potten til energiflis kan gå tom i løpet av sommeren/tidlig høst. Av de 29 millioner kronene som er avsatt til ordningen holdes nå de siste 10 millionene tilbake for fordeling i løpet av den nærmeste tiden. 

Frem til 15. juni vil søknader som er registrert i kommunene behandles etter gjeldende tilskuddsatser, og utbetales fortløpende. Fra 16. juni - 31. juli mottas søknader om tilskudd, men utbetalingene gjøres først etter 31. juli når alle søknader kan vurderes samlet. De gjenstående midlene per 16. juni fordeles på de innkomne søknader i denne perioden.

Det kan ikke påreknes tilskudd til søknader kommet inn etter 31.juli 2012.

Skogpakke fra regjeringa treffer godt!

Regjeringa ga viktige midler til skogtiltak i revidert nasjonalbudjett. Disse vil treffe bra i forhold til de utfordringene vi har i skogbruket, og vil bidra til at vi kan øke aktiviteten. ALLSKOG er svært fornøyd med at regjeringa ser viktigheten av skogbruket, og at det satses på hele verdikjeden i skognæringa. Sammen med satsingene på skog i Klimameldinga som nylig ble framlagt, gir dette fantastiske muligheter! 

  • 25 mill kr er bevilget til tømmerkaier i kyststrøkene.
  • 10 mill kr går til taubanedrift
  • 10 mill kr er bevilget til vedlikehold av eksisterende skogsbilveger
  • 5 mill kr til forskning og utvikling for å styrke aktiviteten i skogbruket.

Skogsbilveger i Stortinget

I spørretimen onsdag 9.mai ble Landbruks- og matministeren utfordret fra Fremskrittspartiets representant Per Roar Bredvold (FrP) om skogsbilvegbygging. ALLSKOG gjengir saken fra LMDs hjemmeside.

Spørsmål

Det bygges for lite traktor- og skogsbilveier i Norge slik at mye hogstmoden skog ikke blir nyttet. Det samme gjelder for oppgradering av eksisterende veinett. Tiltakene som kunne snudd denne trenden, er ikke ført videre av regjeringen. Hva vil statsråden bidra med for å motivere til økt satsing på skogsbilveier?

Norsk klimapolitikk - Pressemelding fra ALLSKOG

Norsk klimapolitikk - Pressemelding fra ALLSKOG

Stor støtte til skogeierne i Norsk Klimapolitikk

Skogbruket har gjennom mange tiår løftet fram budskapet om skogens klimabidrag. De norske skogeierne kan bidra til et bedre klima på mange vis, og regjeringen har nå lagt fram en klimapolitikk som støtter skogeiernes muligheter til økt klimavennlig verdiskaping. Det slås fast at den beste måten å bruke skogressursene som klimaredskap på, er å øke hogsten for å produsere mer tømmer til erstatning for mer forurensende materialer, samtidig som vi planter ny skog og driver skogskjøtsel.

Meld.St.21 Norsk klimapolitikk. Gratulerer med dagen til alle i skogbruket!

Regjeringas klimamelding ble framlagt 25.april. ALLSKOG har i flere år arbeidet med innspill til samfunnsøkonomiske og effektive skogtiltak som vil øke verdiskapingen i skognæringa, samt gi et bedre klima. Skogen skal nå få bidra mer! 

Klimapolitikkens skogsatsing gir fantastiske muligheter. Endelig er skogens bidrag i klimasammenheng befestet og gjennomføringen kan starte fra dag en. Det legges opp til økte inntektsmuligheter for skogeierne og et større samfunnsbidrag til å utvikle og ta ibruk skogressursen. 

Norsk Klimapolitikk Meld. St 21 kan lese her. Kapittel nr 9 omfatter skogtiltakene:  Meld St nr 21 Norsk Klimapolitikk

SV ber Giske redde treforedlingsindustrien

SV ber ifølge NTB Trond Giske om å komme med en redningspakke for treforedlingsindustrien allerede i revidert nasjonalbudsjett nå i juni. Skognæringa i Norge er ei svært konkurranseutsatt næring, mens potensialet for økt verdiskaping gjennom en nødvendig utvikling av nye produkter er enorm.

Ressursgrunnlaget i de norske skogene er større enn noen sinne og ei økt verdiskaping med bruk av tre er også svært klimavennlig.
    

Ny vedtatt skogpolitikk

Stortinget har nå vedtatt Landbruksmeldinga; St.meld nr 9 Velkommen til bords. Der er også rammene for skognæringa i årene framover behandlet.

ALLSKOG har hatt god kontakt med flere politikere i forkant av meldinga, og gitt innspill om skogbrukets muligheter og behov i vårt område fra Møre til Troms. Saksordfører Arne L Haugen (Ap) påpekte i stortingsdebatten 12.april at hele komiteen, altså alle partiene på Stortinget støtter det aktive bærekraftige skogbruket.

Landbruksministeren gir 15 mill til Dagmarhjelp på Vestlandet

ALLSKOG er svært fornøyd med Landbruksdepartementets håndtering og bidrag i den ekstreme situasjonen i skogene på Vestlandet etter Dagmar-stormen i jula, og vi mener vi har nådd fram og blitt hørt i våre bekymringer for skogressursen og de økonomiske utfordringer for skogeierne. 

Fredag 30.mars er direktør Ole Bakke i ALLSKOG og SF Skog på befarig i Eid sammen med Statssekretær Harald O Buttedahl i Landbruks og matdepartementet, fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Initiativet til denne befaringen etter stormen Dagmar ble gjort i fellesskap mellom de to skogeierandelslagene for å rette fokus mot behovet for statlig bistand i opprydningen i skogene på Vestlandet.Klimadebatt om skog...igjen!

Debatten om skogens bidrag i klimasammenheng har på nytt blusset opp etter at Senterpartiet i regjering gikk ut med sin hovedprioritering av skogtiltak i klimapolitikken. Naturvernforbundet er ute, dog med helt andre argumenter enn de tidligere har brukt imot en økt skogsatsing.

Stabil inntekt for skogeierne

Nyheter fra Landbruks- og matdepartementet

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. Totalt er det registrert 110 500 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Disse eierne hadde en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 815 millioner kroner i 2010, mot 813 millioner året før.

Arbeidsgruppe for økt avvirkning i Nord-Trøndelag

En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å se på muligheten for å øke avvirkningen i Nord-Trøndelag. Gruppen har nå hatt sitt første møte.

Skogbruket og skogindustrien i Nord-Trøndelag er svært viktig for fylket med tanke på verdiskaping, sysselsetting og eksport. Skognæringa har likevel et stort potensial for økt aktivitet og verdiskaping. Dette gjennom økt hogst, økt trebruk og aktive skogtiltak som samtidig gir positive klimaeffekter.

Media hyller skog som månelanding

Media hyller skog som månelanding

Senterpartiet sin hovedsatsing for den nye klimameldingen er skogtiltak. Dette har skognæringa ønsket og gitt innspill til i mange mange år. Skogtiltak med økt planting på 5 millioner dekar og økt satsing på skogpleie vil kunne fange over 12 millioner tonn ekstra CO2. Meldingen er ventet framlagt fra regjeringen i juni.

Regjeringsutvalg for treforedlingsindustrien

Utfordringene i skognæringa har nådd regjeringskontorene med full tyngde og Lars Peder Brekk og Trond Giske har nå nedsatt et utvalg som skal gjennomgå innsatsfaktorene og rammevilkårene som påvirker næringa.
Les mer om utvalget og Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Harald O Buttedahl fra nettstedet Skog Industri;

Ordførere setter iverk skogtiltak

Skogindustrien i Trøndelag trenger sårt mer lokalt tømmer. Det har både Fylkestinget, Fylkesmannnen og kommunene i Nord-Trøndelag engasjert seg i. ALLSKOG og skognæringa i Trøndelag setter stor pris på det som nå blir gjort rundt om for å øke den lokale aktiviteten i skogen og bedring av rammevilkår for skogbruket.

I vedlagte avisoppslag er SP-ordførernes konkrete oppfølging beskrevet.

Mens vi venter på klimameldinga

Det næringspolitiske forumet for hele kystskogbruket ble etablert i fjor. De tre i arbeidsutvalget representerer hele geografien og treforedling, sagbruk og skogeierne samlet.
Inger Grethe Hansen fra Nordland sitter i Skognæringa kyst og representerer skogeierne. Hun er styremedlem i ALLSKOG. Blant skogpolitiske saker forumet har engasjert seg i er den kommende klimameldingen fra regjeringen. Framleggelsen av meldingen er igjen utsatt, i denne omgang fram til sommeren.