0 x 0
allskog_logo_10

Skog og Miljø

Skogen har en unik evne til å binde og lagre CO2, og er derfor en avgjørende ressurs i kampen mot klimaendringene. I tillegg bidrar de norske skogene til klimavennlig verdiskaping og ivaretakelse av biologisk mangfold.

Norske skoger har et stort potensial til å bidra betydelig mer som klimaforvalter, noe som også vil gi økt sysselsetting og verdiskaping i skognæringa. Den målrettede innsatsen for å bygge opp skogressursene i det forrige århundret var avgjørende for CO2 fangsten som skjer i norske skoger i dag. Dette arbeidet må vi fortsette slik at også kommende generasjoner får disse godene fra skogen.