0 x 0
gjemnes

sKOGBRUKSPLANTAKST i Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes

Bestillingsfrist 27. november

Bestill her


Nå går startskuddet for ny skogbruksplantakst i kommunene Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund, og du er herved invitert til å delta! Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge tømmer uten MiS gjennom ALLSKOG og andre store aktører. En europeisk sertifiseringsordning (PEFC) krever at miljøregistreringer er gjort i skogen vi kjøper tømmer fra. Med bakgrunn i dette har skogeierlagene i de respektive kommuner fått på plass et tilbud om ny ressursoversikt med MiS til alle skogeiere i kommunene.

En ressursoversikt med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din!

Informasjonsmøter

Plansjef Vegard Aune fra ALLSKOG informerer om skogbruksplantaksten og svarer på spørsmål følgende steder:

22. oktober Gjemnes/Kristiansund. Kommunestyresalen på Batnfjordsøra kl 19:00

23. oktober Eide. Kommunestyresalen på Eide kl 19:00

24. oktober Averøy. Kommunestyresalen på Bruhaugen kl 19:00 

Produkter

Ressursoversikt med MiS 

I oversikten over eiendommens ressurser inngår:

-Sumtall for eiendommen

-Teigoversikt

-Tabeller som viser volum fordelt på treslag, skogens produksjonsevne (bonitet) og utviklingstrinn (hogstklasser)

-Produktivt skogareal fordelt på bonitet og hogstklasse

-Bestandsliste med alder, tilvekst, bonitet, hogstklasse, treantall og totalt volum for bestandet og volum per dekar for hogstklasse 3-5

-Forslag til hogstkvantum i perioden

-Bestandskart

-Eventuelle nøkkelbiotoper

-Regelstyrte behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2 for de som ikke bestiller feltbefaring som tilleggsprodukt

Ressursoversikten tar utgangspunkt i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom med støtte i laserhøyder. Taksten baseres på flybilder fra 2019.

Ressursoversikten leveres i en perm. Gjennom ALLSKOG får du gratis tilgang til ressursoversikten i ALLMA etter at planproduktet er levert. For priser og demonstrasjon, se www.allma.no/Allskog. 

Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper

MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3% av det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. Dermed beholdes 97-98% av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter PEFC Norsk skogstandard.

Alle som bestiller ressursoversikt, får sine MiS-registreringer innarbeidet i det nye planproduktet. Du får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas eller ikke før de innarbeides i planen. 
 

Priser

Prisene er beregnet ut fra ca. 50-80 prosent planbestilling på det produktive skogarealet i kommunen. Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisene avhenger av deltakelse:

Priser for ressursoversikt med MiS basert på fototakst i 3D med støtte i laserhøyder, fordelt på bestillingsprosenten:

Minimum takstareal

Pris per dekar

190.000 daa (ca. 80%)

22,70

170.000 daa (ca. 70%)

23,50

145.000 daa (ca. 60%)

24,50

120.000 daa (ca. 50%)

25,80

 

Tilvalg

Det gis tilskudd til noen tilleggsregistreringer som kan bestilles samtidig med planproduktet:

Tilleggsprodukt

Enhetspris kr per daa

Kostnad

Behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2 med grunnlag i feltbefaring: bestand større enn 5 daa på bonitet 11 eller bedre. Pristillegg er oppgitt per daa produktiv skog på eiendommen.

Kr        2,50,-

 

Hogstforslag i hogstklasse 4 og 5. Pristillegg er oppgitt per daa produktiv skog på eiendommen.

Kr        1,75,-

 

Prisreduksjon ved fravalg av trykt plan og 2x plankart (kun ALLMA)

 

Kr      - 700,-

Kopi av vannbestandig hogstklassekart med ØK som bakgrunn

 

Kr        350,-

Kopi av vannbestandig bestandskart med ortofoto som bakgrunn

 

Kr        350,-

Ekstra trykt plan for sameier (bestilling gjøres sammen)

 

Kr        500,-

 

Omtrent halvveis i prosjektet vil ALLSKOG fakturere alle skogeiere 40 prosent av den forventede totalkostnaden samt fastledd på kr. 1500,- for planproduktet. Beregning av 40 prosent av totalkostnaden baseres på det produktive arealet som oppgis ved bestilling. De resterende 60 prosent av totalbeløpet baseres på det virkelige arealet som framkommer under fototaksten. Restbeløpet faktureres ved leveranse av ressursoversikter i 2019. Ved påmelding til prosjektet foretar ALLSKOG en kredittsjekk. Ved behov kan vi kreve forskuddsbetaling.

Priseksempel

Estimert priseksempel for eiendom med 150 dekar, 300 dekar og 500 dekar produktiv skog før og etter statstilskudd ved 60 prosent bestillingsprosent i kommunen

I prosjektet er tilskuddsprosenten satt til 50%. Vi har satt opp eksempler på hva du må betale for en ressursoversikt med MiS dersom eiendommen har 150, 300 eller 500 dekar produktiv skog, før og etter 50 prosent statstilskudd, og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle priseksemplene er eks. mva. 

150 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 3 675,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 1 837,5,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 514,5,- eks mva.

300 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 7 350,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 52 % tilskudd vil den koste kr 3 675,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 1 029,- eks mva.

500 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 12 250,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 52 % tilskudd vil den koste kr 6 125,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 1 715,- eks mva.

Vi gjør oppmerksom på at faktura må betales i sin helhet av deg som skogeier. Tilskuddet blir utbetalt fra kommunen før forfall på faktura. Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60 prosent vil planen din bli billigere.

Søk om tilskudd

-Gå inn på www.skogfond.no

-Klikk «direkte til innlogging»

-Logg inn

-Klikk på «skogbruksplan» til venstre

-Bekreft at du søker om tilskudd

Riktige eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser fra offentlige kart (matrikkelen) legges til grunn ved taksten. Du vil derfor få informasjon om retting av eiendomsgrenser etter påmelding på prosjektet. Dette skal gjøres digitalt i ALLMA. Eventuelle feil, mangler og tvister MÅ meldes ved dette tidspunkt. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og sertifiseres! 
Kostnader med oppretting av feil og mangler i grenser som oppdages etter at planproduktene er sendt vil bli fakturert skogeier.

Kontaktpersoner og bestilling

Bestilling skal gjøres på www.allskog.no. Om du trenger hjelp til bestilling eller har andre spørsmål, ta kontakt med følgende: 

Skogbrukssjef i Averøy kommune, Dag Bjerkestrand

Tlf: 71513557

E-post: dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no 

Skogbrukssjef i Eide kommune, Trygve Siira

Tlf: 911 43 224

E-post: trygve.siira@frana.kommune.no 

Skogbrukssjef i Gjemnes kommune (med ansv. for Kristiansund), Steinar Bratset

Tlf: 938 66 249

E-post: steinar.bratset@gjemnes.kommune.no 

Ved spørsmål om priser, produkter eller andre ting kan du ta kontakt med prosjektleder Bente Husby, ALLSKOG, e-post: averoy@allskog.no, eide@allskog.no, gjemnes@allskog.no eller kristiansund@allskog.no.

 

 

Bestillingsfrist 27. november 2019