0 x 0
setwidth540-midtbygda

Ressursoversikt i Meldal kommune

Planene er nå sendt ut til alle skogeiere. De som mangler er kontaktet.

Nå går startskuddet for ny skogbruksplantakst i Meldal kommune, og du er herved invitert til å delta! Vi går inn i en ny digital verden, og skogbruksplanen i ALLMA er nå blitt et levende planleggingsverktøy for forvaltning av din skogeiendom. Med iPad i hånda kan du studere din nye skogbruksplan mens du er ute i skogen.
Med bakgrunn i dette har ei styringsgruppe i Orkdal og Meldal kommune fått på plass et tilbud om ressursoversikt med MiS til alle skogeiere i kommunene.
 
Om du takker ja til tilbudet om ny ressursoversikt med revisjon av gammel MiS lages en digital ressursoversikt med utskrevet vannbestandig bestandskart, som deler inn skogen i behandlingsenheter. Ressursoversikten tar utgangspunkt i en bestandsinndeling i 2D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom. For hver behandlingsenhet, som kalles bestand, gir ressursoversikten informasjon om areal, treslag, alder, volum, tilvekst og om det er spesielle miljøverdier som skal ivaretas eller håndteres på en spesiell måte. Ressursoversikten gir deg også informasjon om samlet areal, volum og tilvekst for hele eiendommen. Det vil bli benyttet en arealbasert lasertakst for fastsettelse av volum. Om du ønsker det, kan ressursoversikten også gi deg forslag til konkret behandling av skogen i årene framover. På denne måten er ressursoversikt med MiS et svært viktig verktøy i din utnyttelse av eiendommen. Den gjør også dialogen med skogbrukssjef og skogbruksleder mye enklere.

Taksten baseres på flybilder fra 2014. En hogstanalyse vil finne alle hogstflater mellom tidspunkt for gammel skogbruksplan og 2017 ved hjelp av flybilder, laserdata og satellittbilder.

I Meldal kommune viser en rapport fra kvalitetsvurderingen av MiS at alle tidligere utførte miljøregistreringer må revideres for å kunne videreføres i nytt skogbruksplanprosjekt.

Ressursoversikten leveres digitalt i ALLMA med innsyn i sine skogbruksplandata (basisbruker). Ved leveranse gis ett års gratis prøveperiode i ALLMA Eiendom (standardbruker) hvor man har anledning til å forvalte sin skogeiendom i ALLMA. Etter dette kan du få tilgang dersom du tegner abonnement. For priser og demonstrasjon, se www.allma.no/allskog.

Info om miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper

MiS gjør at du som skogeier tar vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kalles nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt kun ca. 2-3% av det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. Dermed beholdes 97-98% av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter norsk PEFC skogstandard.

Etter 1. januar 2016 kreves det av den internasjonale sertifiseringsordningen PEFC at det er utført miljøregistreringer på eiendommen for å omsette tømmer. Statstilskudd gis ikke til miljøregistreringer alene, men bare når de inngår i en ressursoversikt/skogbruksplan En etterregistrering av MiS i Meldal etter dette prosjektet vil være sterkt fordyrende.

Hvordan finansiere ressursoversikten?

Forutsatt at mange nok skogeiere bestiller ressursoversikt med MiS, og at arbeidet igangsettes, vil det erfaringsmessig gis ca. 50 % statstilskudd. Ressursoversikten kan derfor bli svært rimelig hvis du bestiller nå. Du kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke resten av kostnaden. Har du ikke skogfond kan du hogge nå og sette av skogfond som kan brukes neste år. Hvis du ikke har skogfond neste år kan du forskuttere og få igjen pengene i løpet av de neste 5 år ved å hogge og sette av skogfond.

Det er begrensede tilskuddsmidler til rådighet og derfor gir staten bare tilskudd etter en kommunevis rullering. Om du har planer om å selge tømmer i neste 15-årsperiode, eller vurderer å selge eller overdra skogseiendom, er det derfor smart å bestille nå.

 

Ved stormskader vil det være svært viktig å ha registreringene på plass for å sikre avsetning på tømmeret, og som dokumentasjon på hva som faktisk har stått på eiendommen i et eventuelt forsikringsoppgjør. Riktige eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser fra offentlige kart (matrikkelen) legges til grunn ved taksten. Du får derfor tilsendt et kart over din eiendom med eiendomsgrenser og informasjon fra matrikkelen. Eventuelle feil, mangler og tvister MÅ meldes ved bestilling. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og sertifiseres!

 

Kostnader med oppretting av feil og mangler i grenser som oppdages etter at planproduktene er sendt vil bli fakturert skogeier.

Kontaktpersoner og bestilling

Bestilling skal hovedsakelig foregå på internett. Om du ikke har tilgang til internett ligger det vedlagt et skjema som kan fylles ut og sendes: Orkla Landbruk v/Skogbruksrådgiver Erling Revhaug, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.

 

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett kan du ta kontakt med: Skogbruksrådgiver Orkla Landbruk, Erling Revhaug, epost: erling.revhaug@meldal.kommune.no, telefon kontor: 72 49 47 87.

 Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med prosjektleder Bente Husby, e-post: meldal@allskog.no.