0 x 0
1p7c1116

Ressursoversikt i Rana kommune

Skogbruksplanene i ALLMA er nå levert til alle skogeiere i Rana.

 

Nå går startskuddet for ny skogbruksplantakst i Rana kommune, og du er herved invitert til å delta! Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge tømmer uten MiS gjennom ALLSKOG og andre store aktører. En europeisk sertifiseringsordning (PEFC) krever at miljøregistreringer er gjort i skogen vi kjøper tømmer fra. Med bakgrunn i dette har skogeierlaget i kommunen fått på plass et tilbud om ny ressursoversikt med MiS til alle skogeiere i kommunene.

En ressursoversikt med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din!

 

 

Informasjonsmøter - se presentasjonen som ble holdt her.

Det arrangeres et informasjonsmøte om skogtaksten på Rådhuset i Mo i Rana, i kommunestyresalen, kl. 19:00 12.august

Skogtaksator Jon Halvar Hjerpbakk møter for ALLSKOG Plan og vil orientere om prosjektet og svare på spørsmål. Vel møtt til alle skogeiere i Rana!

 

 

Bestillingsfrist 20. august 2020

Produkter

Ressursoversikt med MiS 

I oversikten over eiendommens ressurser inngår:

 • Sumtall for eiendommen
 • Teigoversikt
 • Tabeller som viser volum fordelt på treslag, skogens produksjonsevne (bonitet) og utviklingstrinn (hogstklasser)
 • Produktivt skogareal fordelt på bonitet og hogstklasse
 • Bestandsliste med alder, tilvekst, bonitet, hogstklasse, treantall og totalt volum for bestandet og volum per dekar for hogstklasse 3-5
 • Forslag til hogstkvantum i perioden
 • Bestandskart
 • Eventuelle nøkkelbiotoper
 • Regelstyrte behandlingsforslag i alle hogstklasser

Ressursoversikten tar utgangspunkt i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom med beregning av volum med arealbasert lasertakst. Taksten baseres på flybilder og laserdata fra 2019.

Ressursoversikten leveres som utskrift med 1 stk. kart med bestandsdata med flybilde som bakgrunn. Den leveres også i ALLMA Eiendom, vår digitale ressursoversiktplattform, gratis i 1 år etter leveranse av planprodukt. For demonstrasjon, se www.allma.no/allskog.

Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper

MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3 % av det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. Dermed beholdes 97-98% av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter PEFC Norsk skogstandard.

Alle som bestiller ressursoversikt, får sine MiS-registreringer innarbeidet i det nye planproduktet. Du får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas eller ikke før de innarbeides i planen.

Priser

Prisene er beregnet ut fra ca. 50-80% planbestilling på det produktive skogarealet i kommunen. Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisene avhenger av deltakelse:

Priser for ressursoversikt med MiS basert på fototakst i 3D med beregning av volum med arealbasert lasertakst, fordelt på bestillingsprosent

 

Minimum takstareal

Pris per dekar ressursoversikt

410.000 daa

14,50

364.000 daa

14,70

319.000 daa

15,-

273.000 daa

15,40

228000 daa

15,90

Tilvalg

Det gis tilskudd til noen tilleggsregistreringer som kan bestilles samtidig med planproduktet:

 

Tilleggsprodukt

Enhetspris kr per daa

Kostnad

Behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2 med grunnlag i feltbefaring: bestand større enn 5 daa på bonitet 11 eller bedre. Pristillegg er oppgitt per daa produktiv skog på eiendommen.

Kr 4,-

 

Hogstforslag i hogstklasse 3. Pristillegg er oppgitt per daa produktiv skog på eiendommen.

Kr 2,-

 

Hogstforslag i hogstklasse 4 og 5. Pristillegg er oppgitt per daa produktiv skog på eiendommen.

Kr 2,-

 

Regelstyrte behandlingsforslag i hogstklasse 3, 4 og 5

Inkludert i pris per daa for ressursoversikt.

Prisreduksjon ved fravalg av trykt plan og 1x plankart (kun ALLMA)

 

Kr - 700,-

Kopi av hogstklassekart med ØK som bakgrunn

 

Kr 350,-

Kopi av bestandskart med ortofoto som bakgrunn

 

Kr 350,-

Ekstra trykt plan for sameier (bestilling gjøres sammen)

 

Kr 500,-

 

Omtrent halvveis i prosjektet vil ALLSKOG fakturere alle skogeiere 40% av den forventede totalkostnaden for planproduktet. Beregning av 40% av totalkostnaden baseres på det produktive arealet som oppgis ved bestilling. De resterende 60% av totalbeløpet baseres på det virkelige arealet som framkommer under fototaksten. Restbeløpet faktureres ved leveranse av ressursoversikter i 2022. Ved påmelding til prosjektet foretar ALLSKOG en kredittsjekk. Ved behov kan vi kreve forskuddsbetaling.

Priseksempel

Estimert priseksempel for ressursoversikt med MiS for eiendom med 150 dekar, 300 dekar og 500 dekar produktiv skog før og etter statstilskudd ved 60% bestillingsprosent i kommunen (pris per dekar er kr 15,40)

 

150 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 2 310,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 1 155,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 324,- eks mva.

 

300 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 4 620,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 2 310,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 647,- eks mva.

 

500 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 7 700,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 3 850,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 1 078,- eks mva.

 

Vi gjør oppmerksom på at faktura må betales i sin helhet av deg som skogeier. Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60% vil produktet ditt bli billigere. Tilskuddet blir utbetalt fra kommunen før forfall på faktura. Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier legger inn et refusjonskrav med mottatte faktura i søknadsskjemaet for bruk av skogfond i Altinn.

Søk om tilskudd

 • Gå inn på www.skogfond.no
 • Klikk «direkte til innlogging»
 • Logg inn
 • Klikk på «skogbruksplan» til venstre
 • Bekreft at du søker om tilskudd

Riktige eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser fra offentlige kart (matrikkelen) legges til grunn ved taksten. Du vil derfor få informasjon om retting av eiendomsgrenser etter påmelding på prosjektet. Eventuelle feil, mangler og tvister MÅ meldes ved dette tidspunkt. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og sertifiseres! Kostnader med oppretting av feil og mangler i grenser som oppdages etter at planproduktene er sendt vil bli fakturert skogeier.

Kontaktpersoner og bestilling

Bestilling skal gjøres på www.allskog.no. Om du trenger hjelp til bestilling eller har andre spørsmål, ta kontakt med følgende:

 

John Gunnar Halse, skogbrukssjef i Rana kommune, mobil 906 26 797,   epost john.gunnar.halse@rana.kommune.no 

Per Håkon Altermark, Rana skogeierlag, mobil 45 63 15 46, epost palterm@hotmail.no

Kåre Sjåvik, Rana skogeierlag, mobil 959 67 635, epost kaaresja@online.no                                                     

 

Kommunestyresalen Rådhuset Mo i Rana kl. 19:00

Ved spørsmål om priser, produkter eller andre ting kan du ta kontakt med prosjektleder Stine Haugen, ALLSKOG, e-post: rana@allskog.no

 

 

 

 

Bestillingsfrist 20. august 2020