0 x 0
dsc5187

Ressursoversikt i Rindal kommune

Tilbud på skogbruksplantakst i rindal

Bestill HER

Ved spørsmål om priser, produkter eller andre ting kan du ta kontakt med prosjektleder Ingvild Rekstad, ALLSKOG, e-post: rindal@allskog.no        

Bestillingsfrist 1. juli 2020

Nå går startskuddet for ny skogbruksplantakst i Rindal kommune, og du er herved invitert til å delta! Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge tømmer uten MiS gjennom ALLSKOG og andre store aktører. En europeisk sertifiseringsordning (PEFC) krever at miljøregistreringer er gjort i skogen vi kjøper tømmer fra. Rindal har miljøregistreringer fra 2001 og disse må revideres i forbindelse med den nye taksten. Med bakgrunn i dette har skogeierlagene i kommunen fått på plass et tilbud om ny skogbruksplan med MiS til alle skogeiere i kommunene.

 

En ressursoversikt/skogbruksplan med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din!

 

 

Informasjonsmøte

Prosjektleder Ingvild Rekstad fra ALLSKOG informerer om skogbruksplantaksten og svarer på spørsmål den 29.juni på møterom Eldresenteret ved Helsetunet kl. 19:00

Produkter

Ressursoversikt med MiS 

I oversikten over eiendommens ressurser inngår:

 • Sumtall for eiendommen
 • Teigoversikt
 • Tabeller som viser volum fordelt på treslag, skogens produksjonsevne (bonitet) og utviklingstrinn (hogstklasser)
 • Produktivt skogareal fordelt på bonitet og hogstklasse
 • Bestandsliste med alder, tilvekst, bonitet, hogstklasse, treantall og totalt volum for bestandet og volum per dekar for hogstklasse 3-5
 • Forslag til hogstkvantum i perioden
 • Bestandskart
 • Eventuelle nøkkelbiotoper
 • Regelstyrte behandlingsforslag i alle hogstklasser

 

Skogbruksplan med MiS

Tilsvarende informasjon som over leveres, men her foretas i tillegg feltbefarte behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2. Resultatene leveres i egen liste med bestandsprioritering og behov for ungskogpleie.

 

Ressursoversikten/skogbruksplanen tar utgangspunkt i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom med støtte i laserhøyder. Taksten baseres på flybilder fra 2017.

Produktet leveres i ALLMA Eiendom. Tilgang til digital plan i ALLMA Pluss med innsyn i skogbruksplan/ressursoversikt er inkludert i dekarpris ett år etter planleveranse. Alle skogeiere som er andelseiere i ALLSKOG får fortsette som brukere av ALLMA Pluss etter at det første gratis året er over da dette tilbys som en andelseierfordel i ALLSKOG. Skogeiere som ikke er andelseiere må betale en årlig abonnementskostnad for å fortsette som ALLMA-brukere etter det første året. ALLMA Pluss er skogeieres mulighet til å oppdatere og forvalte skogbruksplanen/ressursoversikt med ulike tiltak. For priser og demonstrasjon, se www.allma.no/allskog.

Det leveres også et vannbestandig bestandskart og hogstklassekart med ortofoto som bakgrunn. I tillegg vil ei enkel bestandsliste med de viktigste takstdataene på vannbestandig A4-ark følge med.

Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper

MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3% av det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. Dermed beholdes 97-98% av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter PEFC Norsk skogstandard.

Rindal kommune har miljøregistreringer fra 2001. En kvalitetsvurdering av de gamle miljøregistreringene anbefaler at disse skal revideres ved hjelp av feltarbeid. Selv om det finnes miljøregistreringer på eiendommen fra før må disse altså revideres i det nye prosjektet for at eiendommen fortsatt skal være sertifisert.

Alle som bestiller ressursoversikt, får sine MiS-registreringer innarbeidet i det nye planproduktet. Du får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas eller ikke før de innarbeides i planen.

Priser

Prisene er beregnet ut fra ca. 60-90% planbestilling på det produktive skogarealet i kommunen. Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisene avhenger av deltakelse:

 

Ressursoversikt med MiS

Minimum takstareal

Fastledd per eiendom

Pris per dekar ressursoversikt

99.000 daa (ca. 90%)

1500,-

14,80

88.000 daa (ca. 80%)

1500,-

15,20

77.000 daa (ca. 70%)

1500,-

15,80

66.000 daa (ca. 60%)

1500,-

16,60

 

Skogbruksplan med MiS

Minimum takstareal

Fastledd per eiendom

Pris per dekar skogbruksplan

99.000 daa (ca. 90%)

1500,-

18,50

88.000 daa (ca. 80%)

1500,-

18,90

77.000 daa (ca. 70%)

1500,-

19,50

66.000 daa (ca. 60%)

1500,-

20,30

 

Tilvalg

Det gis tilskudd til noen tilleggsregistreringer som kan bestilles samtidig med planproduktet:

 

Tilleggsprodukt

Enhetspris kr per daa

Kostnad

Hogstforslag i hogstklasse 4 og 5. Pristillegg er oppgitt per daa produktiv skog på eiendommen.

Kr 2,-

 

Skogbruksplan eller ressursoversikt levert i perm

 

Kr 1000,-

Kopi av vannbestandig hogstklassekart med ØK som bakgrunn

 

Kr 350,-

Kopi av vannbestandig bestandskart med ortofoto som bakgrunn

 

Kr 350,-

Ekstra trykt plan for sameier (bestilling gjøres sammen)

 

Kr 500,-

 

Omtrent halvveis i prosjektet vil ALLSKOG fakturere alle skogeiere 40% av den forventede totalkostnaden samt fastledd på kr. 1500,- for planproduktet. Beregning av 40% av totalkostnaden baseres på det produktive arealet som oppgis ved bestilling. De resterende 60% av totalbeløpet baseres på det virkelige arealet som framkommer under fototaksten. Restbeløpet faktureres ved leveranse av ressursoversikter i 2021. Ved påmelding til prosjektet foretar ALLSKOG en kredittsjekk. Ved behov kan vi kreve forskuddsbetaling.

Priseksempel

Det er antatt at tilskuddsprosenten i prosjektet blir 50%. Vi har satt opp eksempler på hva du må betale for en ressursoversikt og skogbruksplan med MiS dersom eiendommen har 150, 300 eller 500 dekar produktiv skog, før og etter 50% statstilskudd, og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle priseksemplene er eks. mva.

 

Estimert priseksempel for ressursoversikt med MiS for eiendom med 150 dekar, 300 dekar og 500 dekar produktiv skog før og etter statstilskudd ved 60% bestillingsprosent i kommunen (pris per dekar er kr 16,60 + 1500,- i fastledd)

 

150 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 3 990,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 1 995,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 559,- eks mva.

 

300 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 6 480,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 52 % tilskudd vil den koste kr 3 240,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 907,- eks mva.

 

500 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 9 800,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 52 % tilskudd vil den koste kr 4 900,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 1372,- eks mva.

 

Estimert priseksempel for skogbruksplan med MiS for eiendom med 150 dekar, 300 dekar og 500 dekar produktiv skog før og etter statstilskudd ved 60% bestillingsprosent i kommunen (pris per dekar er kr 20,30 + 1500,- i fastledd)

 

150 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 4 545,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 2 272,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 636,- eks mva.

 

300 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 7 590,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 52 % tilskudd vil den koste kr 3 795,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 1 063,- eks mva.

 

500 dekar produktiv skog = skogbruksplan vil koste kr 11 650,- eks. mva. før tilskudd.

Etter 52 % tilskudd vil den koste kr 5 825,- eks. mva.

Hvis du bruker skogfond med skattefordel, blir egenandel å betale etter skatt

ca. kr 1 631,- eks mva.

 

Vi gjør oppmerksom på at faktura må betales i sin helhet av deg som skogeier. Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60% vil produktet ditt bli billigere. Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier legger inn et refusjonskrav med mottatte faktura i søknadsskjemaet for bruk av skogfond i Altinn.

Søk om tilskudd

 • Gå inn på www.skogfond.no
 • Klikk «direkte til innlogging»
 • Logg inn
 • Klikk på «skogbruksplan» til venstre
 • Bekreft at du søker om tilskudd

Riktige eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser fra offentlige kart (matrikkelen) legges til grunn ved taksten. Du vil derfor få informasjon om retting av eiendomsgrenser etter påmelding på prosjektet. Eventuelle feil, mangler og tvister MÅ meldes ved dette tidspunkt. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og sertifiseres! Kostnader med oppretting av feil og mangler i grenser som oppdages etter at planproduktene er sendt vil bli fakturert skogeier.

Kontaktpersoner og bestilling

Bestilling skal gjøres på www.allskog.no. Om du trenger hjelp til bestilling eller har andre spørsmål, ta kontakt med følgende:

 

Skogbrukssjef i Rindal kommune (vikar), Erlend Snøfugl, erlend.snofugl@heim.kommune.no,

tlf. 95 23 54 08

 

Ved spørsmål om priser, produkter eller andre ting kan du ta kontakt med prosjektleder Ingvild Rekstad, ALLSKOG, e-post: rindal@allskog.no        

 

 

Bestillingsfrist 1. juli 2020