0 x 0

Skog og klima

Skogens bidrag til å motvirke klimaforandringer, er enormt. De norske skogene fanger i dag 60 % av de menneskeskapte klimagassene i landet, men tallet vil synke i årene framover. Om myndighetene igjen satser på skogen sammen med skogeierne og skognæringa, så kan skogen forbli en fornybar ressurs som samtidig er bra for verdens klima.

Skogeiere som vil se hva skogen bidrar med, kan regne det ut med Skogbrukets klimakalkulator

Grønne planter som vokser fanger karbon fra lufta gjennom fotosyntesen. Tidligere generasjoners aktive skogreising og skogforvaltning i Norge har bidratt til et enormt karbonlager i skogen. Det aktive skogbruket der man planter ny skog etter hogst, gjør ungskogpleie slik at trærne får gode vekstforhold og øker i verdi, bidrar både til stor verdiskaping, men også til et bedre klima. I klimasammenheng er det slik, at jo mer intenst man driver skogen og planter ny skog, jo større klimagevinst.

ALLSKOG arbeider for at skogbruket og skogeierne skal kunne bidra mer i klimaarbeidet, noe som også vil gi økt lønnsomhet for skogeierne. Mengden skog som hogges i Norge i dag kan økes betraktelig, innenfor rammene av ivaretakelse av biologisk mangfold. Dette vil gi enorme verdier for samfunnet, men arbeidet med å sikre framtidsskogen og effektivt råstoffuttak er ikke alltid lønnsomt for den enkelte skogeier, derfor trengs investeringsordninger som gir incentiv for egeninnsats.

Klimaforliket på Stortinget i 2012 ga vedtak om klimatiltak i skog. 
Nå utredes disse tiltakene og flere er også igangsatt med gode støtteordninger for den enkelte skogeier. Les mer her

Fakta om karbonlagring i skog