Takst- og miljøtjenester

Allskog har fagfolk som bistår private og offentlige kunder med verdsetting og erstatning, karttjenester og miljøfaglige utredninger.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med oss for et tilbud.

Allskog har fagfolk som kan hjelpe deg med blant annet:

  • Biologiske kartlegginger, konsekvensutredninger, artskartlegging og prøvefiske, for eksempel i forbindelse med reguleringsplaner, naturtypekartlegging eller konsekvensutredninger for planlagte småkraftverk, masseuttak og andre tekniske inngrep. 
  • Erstatningsberegning for skog ved veibygging, nettutbygging, skader på skog og lignende. Allskog har utført slike takster for både private grunneiere og offentlige virksomheter.
  • Kart- og analysetjenester, som temakart, jaktkart, bufferanalyser, konverteringer eller digitalisering av analoge kart. Allskog kan levere alle typer GIS-tjenester.

Vanlige spørsmål

Det kreves spesiell kompetanse for å vurdere kvaliteten på skogen og for å kunne sette en verdi på den. Når man skal verdsette må man kjenne til skogen på nåværende tidspunkt. Det må ligge en skogtakst (varetelling) i bunn som kan si noe om blant annet alder, produksjonsevne og volum. Man skal også kjenne til driftsteknikk i praksis, driftspriser og tømmerpriser for å kunne sette en verdi. I slike verdiberegninger beregnes grunnverdi, venteverdi, realisasjonsverdi/slakteverdi og jaktverdi.

Grunnverdi er verdien av snau skogsmark gitt at den skal benyttes til skogproduksjon. Venteverdi defineres som avkastningsverdien av bestandet. Denne verdien øker i takt med skogens vekst. Realisasjonsverdi/slakteverdi er verdien på hogstmoden skog med dagens drifts- og tømmerpriser.

Jaktverdi beregnes ut ifra tellende areal for stor- og småvilt som gir jaktinntekter. Jakt verdsettes ved å finne det årlige vederlaget som kapitaliseres. Den årlige inntekten kapitaliseres med 4 % og utgjør bruksverdien av jakt for den enkelte verdifigur, som summeres opp til teig og eiendom.

For de offentlige aktørene er det ofte verdiberegningene som skal danne grunnlag for erstatningen som tilbys grunneier. Derfor er det veldig viktig at takstgrunnlaget er riktig. Da er det nødvendig med feltbefaring. Noen ganger erverves arealet permanent, mens andre ganger er det kun et midlertidig erverv som kun benyttes i byggeperioden. Dette tilpasses hver enkelt oppdragsgiver etter behov.