Skogbruksplanlegging og miljøregistrering

Allma_screens_comp_kvadrat

Har du en skogbruksplan med gyldige miljøregisteringer, kan du også levere sertifisert tømmer til industrien.

Allma_screens_comp_kvadrat

Dette innholder skogbrukplanen

Skogbruksplanen hjelper deg med å ta de riktige beslutningene for skogen din.

Skogbruksplanen er basert på målinger ute i felt, flyfoto og laserskanning, sammen med avansert datateknologi. Du får et kart som viser ressursene på eiendommen, og hvilke miljøverdier som må vises hensyn til. Planen inneholder også faglige råd om når skogen er moden for stell og hogst.

Du får tilgang til skogbruksplanen din i ALLMA-appen, som du kan bruke på nett, nettbrett eller mobil. Her kan du legge inn tiltak som blir gjort i skogen, så vil planen bli oppdatert. ALLMA vil også fremskrive dataene, ettersom tiden går. Er du andelseier i Allskog, er ALLMA helt gratis.

Bestiller du skogbruksplan fra Allskog, blir skogen samtidig miljøregistrert av oss. Miljøregisteringer i skog (MiS) er gyldige i 15 år. Utgifter til skogbruksplan som ikke dekkes av statstilskudd, kan du dekke med skogfond.

Takst, skogbruksplan og miljøregistrering utenfor prosjekt

Allskog tilbyr også miljøregistrering på eiendommer som ikke er en del av et større planprosjekt. Da får du ikke statstilskudd, men som andelseier i Allskog vil du få rabattert pris hos oss.

Allskog kan også hjelpe med verdsettelse, lånetakst eller odelstakst på skogen, om du skal overdra, kjøpe eller selge eiendom. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

Andre skogtakst- og miljøtjenester

Allskog har fagfolk som kan bistå private og offentlige kunder med:

  • Biologiske kartlegginger, konsekvensutredninger, artskartlegging og prøvefiske, for eksempel i forbindelse med reguleringsplaner, naturtypekartlegging eller konsekvensutredninger for planlagte småkraftverk, masseuttak og andre tekniske inngrep. 
  • Erstatningsberegning for skog ved veibygging, nettutbygging, skader på skog og lignende. Allskog har utført slike takster for både private grunneiere og offentlige aktører.
  • Kart- og analysetjenester, som temakart, jaktkart, bufferanalyser, konverteringer eller digitalisering av analoge kart. Allskog kan levere alle typer GIS-tjenester.

Vanlige spørsmål

En skogbruksplan inneholder en oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. Informasjonen presenteres i kart og utarbeides for de deler av eiendommen hvor det drives skogbruk. Skogbruksplanen kan bestå av flere produkter, blant annet råd om hvordan eiendommen bør drives etter en avveining mellom ulike hensyn. Skogbruksplanen er et godt hjelpemiddel ved planlegging av hogst, gjennomføre skogkultur for å sikre økt verdi på framtidsskogen, når du skal anlegge skogsbilvei, overdra eller selge eiendom, eller få gjort ny miljøregistering for å kunne levere sertifisert tømmer. Skogfond kan benyttes til å dekke kostnad på skogbruksplan.

Miljøregistrering i skog (MiS) er en metode for kartlegging av viktige miljøverdier i skogen. Allskog gjennomfører miljøregistreringer i skog slik at eiendommen blir sertifisert og kan levere sertifisert tømmer. Feltarbeidet foregår i sommerhalvåret. Resultatene legges inn i skogbruksplanen. En miljøregistrering er vanligvis gyldig i 15 år før de må revideres. Det er sertifikatholderne (kvalitetsansvarlige for tømmerkjøperne) som bestemmer tidspunkt for revisjon.

ALLMA er vår digitale skogbruksplan som kan benyttes fra PC, iPhone eller iPad. Hogst, planting og skogskjøtsel kan planlegges fra sofaen, på kontoret, eller på APP når du er ute i skogen. ALLMA gir deg mulighet for tettere oppfølging og kontinuerlig oppdatering av din skogbruksplan.

Gå inn på Min side og logg inn med brukernavn og passord, hvis du har det fra før, eller bruk innloggingsinformasjonen du har fått på e-post. Så snart du kommer inn, vil du se en melding om et skogtakstprosjekt i din kommune med lenke til bestillingsskjema. Noen opplysninger er forhåndsutfylt, så kontroller at de riktige. Velg de produktene du ønsker og send inn. Om det er vanskelig å finne frem, følg bruksanvisningen du har fått på e-post.

Gå inn på skogfond.no, hvor du finner lenke til skogfondssystemet i Altinn. Velg skogfondkonto og deretter «søknad om tilskudd til skogbruksplan». Klikk på «søk tilskudd». Om det er vanskelig å finne frem, følg bruksanvisningen du har fått på e-post.

Merk at du ikke kan få refusjon fra skogfondet før du har fått en faktura. Gå inn på skogfond.no, hvor du finner lenke til skogfondssystemet i Altinn. Velg skogfondkonto og deretter «skogfond og tilskudd skogkultur». Legg inn betalingsinformasjon og velg så tiltaket du søker refusjon for. Her velger du skogbruksplan. Fyll inn beløpet på fakturaen og last opp fakturaen som vedlegg. Deretter får du en oppsummering av søknaden. Husk å krysse av for å benytte deg av tilskudd, selv om du allerede har søkt om det, og send inn. Om det er vanskelig å finne frem, følg bruksanvisningen du har fått på e-post.

Gå inn på allma.no, logg inn eller klikk «Glemt passord» for å opprette et passord. Når du pålogget, trykker du på «Kart». Zoom inn for å kontrollere alle yttergrenser, småteiger, sameier, osv. Om det er vanskelig å finne frem i kartet, følg bruksanvisningen du har fått på e-post. Finner du feil, ønsker vi beskjed så raskt som mulig, så riktig skog blir taksert og sertifisert. Send oss en e-post på (kommune)@allskog.no med skjermbilder der du tegner inn riktige grenser, eventuelt eldre kart eller annen dokumentasjon. Husk å skrive hvilken kommune, gårds- og bruksnummer det gjelder.

Det kreves spesiell kompetanse for å vurdere kvaliteten på skogen og for å kunne sette en verdi på den. Når man skal verdsette må man kjenne til skogen på nåværende tidspunkt. Det må ligge en skogtakst (varetelling) i bunn som kan si noe om blant annet alder, produksjonsevne og volum. Man skal også kjenne til driftsteknikk i praksis, driftspriser og tømmerpriser for å kunne sette en verdi. I slike verdiberegninger beregnes grunnverdi, venteverdi, realisasjonsverdi/slakteverdi og jaktverdi.

Grunnverdi er verdien av snau skogsmark gitt at den skal benyttes til skogproduksjon. Venteverdi defineres som avkastningsverdien av bestandet. Denne verdien øker i takt med skogens vekst. Realisasjonsverdi/slakteverdi er verdien på hogstmoden skog med dagens drifts- og tømmerpriser.

Jaktverdi beregnes ut ifra tellende areal for stor- og småvilt som gir jaktinntekter. Jakt verdsettes ved å finne det årlige vederlaget som kapitaliseres. Den årlige inntekten kapitaliseres med 4 % og utgjør bruksverdien av jakt for den enkelte verdifigur, som summeres opp til teig og eiendom.

For de offentlige aktørene er det ofte verdiberegningene som skal danne grunnlag for erstatningen som tilbys grunneier. Derfor er det veldig viktig at takstgrunnlaget er riktig. Da er det nødvendig med feltbefaring. Noen ganger erverves arealet permanent, mens andre ganger er det kun et midlertidig erverv som kun benyttes i byggeperioden. Dette tilpasses hver enkelt oppdragsgiver etter behov.