0 x 0
pict0057-3

Skogfond

Ved salg av tømmer og biobrensel må du som skogeier sette av til en skogfondskonto, som følger eiendommen din. Skogfond kan gi skattefordeler på hele 85 %. Skogfondet kan du bruke til å investere i eiendommen.

Avsetning og saldo
Du kan enkelt sjekke saldoen din på skogfond.no.

ALLSKOG kan opplyse om avtalt avsetning, men ikke om saldo, siden skogfondskontoen administreres av kommunen din. Kommunen bistår deg med utbetaling. 

Bruk av skogfond
Du kan bruke skogfondsmidler til blant annet dette:
  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie.
  • Bygging og vedlikehold av skogsbilveier og velteplasser.
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner.
  • Skogbruksplaner, med og uten miljøregistrering.
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse.
  • Forsikring mot storm og skogbrann.   
  • Kursavgift og kursmateriell for skogkurs.
  • Oppmerking av eiendomsgrenser.

Skogfondet kan også dekke merverdiavgiften. Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

 

Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet.
Hvordan innbetales/utbetales skogfond?

Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra i oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Dersom skogeier innenfor samme kalenderår ønsker å innbetale mer til skogfond enn det som allerede er trukket, så er det anledning til dette.

 

Ved småsalg direkte fra gården, av for eksempel materialer og ved, må skogeier selv innbetale til skogfond. Når det gjelder juletrær og pyntegrønt så er dette frivillig.Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via internett, og dokumenterer de utførte investeringstiltak. Dette må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene. 
Hvordan er lønnsomhet ved skogfond?
 

Når du bruker penger fra skogfondet til investeringer i skogen din, er det kun 15% som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.

Les mer om vilkår for bruk av skogfond på skogfond.no. Du kan regne på resultat etter skatt når investeringen dekkes av skogfond med skogfondskalkulatoren.