0 x 0
skogtakstannonse-5

Taksering og verdiberegning

Det kreves spesiell kompetanse for å vurdere kvaliteten på skogen og for å kunne sette en verdi på den. Når man skal verdsette må man kjenne til skogen på nåværende tidspunkt. Det må ligge en skogtakst (varetelling) i bunn som kan si noe om blant annet alder, produksjonsevne og volum. Man skal også kjenne til driftsteknikk i praksis, driftspriser og tømmerpriser for å kunne sette en verdi. I slike verdiberegninger beregnes grunnverdi, venteverdi, realisasjonsverdi/slakteverdi og jaktverdi. 

Grunnverdi er verdien av snau skogsmark gitt at den skal benyttes til skogproduksjon.

Venteverdi defineres som avkastningsverdien av bestandet. Denne verdien øker i takt med skogens vekst.

Realisasjonsverdi/slakteverdi er verdien på hogstmoden skog med dagens drifts- og tømmerpriser. 

Jaktverdi beregnes ut i fra tellende areal for stor- og småvilt som gir jaktinntekter. Jakt verdsettes ved å finne det årlige vederlaget som kapitaliseres. Den årlige inntekten kapitaliseres med 4 % og utgjør bruksverdien av jakt for den enkelte verdifigur, som summeres opp til teig og eiendom. 

ALLSKOGs planavdeling har god kompetanse og erfaring i dette faget. Vi har utført slike takster og verdivurderinger for mange private skogeiere, men også offentlige aktører som Statens Vegvesen, Nye Veier, Statnett, Trønder Energi, Sarepta, Tensio, Bane Nor. 

For de offentlige aktørene er det ofte verdiberegningene som skal danne grunnlag for erstatningen som tilbys grunneier. Derfor er det veldig viktig at takstgrunnlaget er riktig. Da er det nødvendig med feltbefaring. Noen ganger erverves arealet permanent, mens andre ganger er det kun et midlertidig erverv som kun benyttes i byggeperioden. Dette tilpasses hver enkelt oppdragsgiver etter behov.

ALLSKOGs planavdeling utfører verditakster ved:

- Eiendomssalg

- Eiendomsoverdragelser

- Linjetakster (for kraftselskap)

- Veitakster (for veiutbyggere)

 

ALLSKOG har også kompetanse på kontakt med grunneier:

- Vi har lokalkunnskaper om skogarealet fra Møre og Romsdal til Troms

- Rådgivning til skogeier om forvaltning av skog og utmark

- Finne historiske data om eiendommen

- Juridisk bistand

 

Ta kontakt med oss på 73 500 123 eller plan@allskog.no 

 

 

20210506_094759