Slukne tømmerlagre fører til en av de beste vintersesongene på årevis

Det er for lite tømmer og trelast på lager til å mette etterspørselen. Prisene for denne vintersesongen ligger an til å bli de beste på mange år, spår Allskogs salgsdirektør Jostein Smemo i denne markedsanalysen.

Allskog_DJI_0467_web

Vi er inne i en svært usikker tid. Husholdningenes kjøpekraft bremses, som ventet, av stigende priser og renter. Evnen og lysten til å investere er kraftig redusert.

Antallet igangsatte nye boligprosjekter er nede på et nivå vi så under finanskrisen. Det gode hyttemarkedet vi har hatt de siste årene, er nå helt borte. Aktivitetsnivået i byggebransjen er redusert med i størrelsesordenen 50 %, i forhold til aktivitetstoppen under koronapandemien. 

Sagbrukene har gjennom andre og tredje kvartal i år nytt godt av et sterkt rehabiliteringsmarked og et godt eksportmarked. Eksportmarkedet er drevet av lav kronekurs mot euro, og det har bidratt til at resultatene fortsatt er på riktig side av streken. Lagrene med ferdigvare er stort sett på et normalt nivå for årstiden, og dette gjør at sagbrukene har rom for å planlegge en normal vinterproduksjon. I enkelte markeder begynner en å se svake positive endringer. Det er forventninger om at markedene skal snu sakte, men sikkert til det bedre i løpet av 2024.

En fuktig og våt sommer og høst har forvansket driftsforholdene for skogbruket og redusert hogsten i Norge. Bare i august og september er volumene redusert med 11 %, sammenlignet med forrige år. I tillegg har økte massevirkepriser dreid avvirkningen mot massevirkerike bestand og tynningshogst. Resultatet av dette er lavere produksjon og mindre sagtømmer i markedet.

Tømmerlagrene er historisk lave. Når dette kommer på toppen av at tømmerforbruket i Sverige og Norge er økende, skaper denne ubalansen rift om tømmerstokken og økte priser. De prisnivåene vi nå ser i kroner per kubikk, er «all time high».

Inn mot vinteren ser vi ingen vesentlige endringer i dette bildet. Sluttmarkedene preges fortsatt av lavt forbruk og press på prisene. Samtidig er tilgangen på tømmer er for lavt i forhold til etterspørselen. Markedsbildet vil mest sannsynlig holde seg slik en god stund til, men på litt lengre sikt er det av avgjørende betydning at trelastpriser og masseprisutviklingen snur i positiv retning, om dagens prisnivåer skal opprettholdes.

For deg som skogeier, om du er egenaktiv eller ønsker å sette bort skogsdriften, ser denne vinteren ut til å bli av de beste på mange år. Her kan det lønne seg å komme tidlig i gang med planleggingen. Denne vinteren øker Allskog også prisfordelene for både andelseiere og egenaktive. Ta kontakt med din lokale skogbruksleder og sikre deg avvirkningskapasitet eller kontraher volum for vinterens skogsdrift.