Tømmermarkedet: Prisene øker over hele fjøla

Barmarksesongen innledes med betydelige prisøkninger for både massevirke og sagtømmer. Det skriver Allskogs salgsdirektør Jostein Smemo i denne markedsanalysen.

wood-3779890_1920

Tømmerprisene øker med inntil 22 % sammenlignet med vinterprisene i enkelte geografiske områder og for visse sortimenter. Disse prisøkningene kommer på toppen av de allerede høye prisene vi har hatt gjennom vinteren.

Landbruksdirektoratet fører statistikk over oppnådde tømmerpriser på landsbasis. I april 2024 lå disse på brutto 625 kroner/kubikk.

Sagbrukene eksporterer mer

Prisøkningen ut til skogeierne står i sterk kontrast til den faktiske byggeaktiviteten. Byggebransjen sliter med redusert oppdragsmengde, permitteringer og oppsigelser. Tall fra SSB viser at vi må tilbake til 2010, rett etter finanskrisen, for å finne færre igangsettingstillatelser enn i 2023.

Sagbrukene har svake resultater og støtter seg mer på eksport av volumer som selges i euro for å opprettholde en viss lønnsomhet. Prisene på ferdig trelast økte, slik sagbrukene hadde varslet, men prisøkningen alene er ikke nok til å dekke råvarekostnadene. Vi erfarer derfor at noen sagbruk på nytt har meldt om ekstraordinær prisoppgang.

For masseindustrien er nok bunnen nådd, og prisene er på vei opp. Avis- og papirindustrien må fortsatt se at forbruket synker og prisene presses. Noen felles utfordringer ligger i økte transportutgifter og endrede varestrømmer, som følge av uro i Midtøsten og angrepene på skipstrafikken i Rødehavet.

En perfekt storm

For skogeiere er dette nærmest en perfekt storm: Lavt tømmerutbud fører til konkurranse om råstoffet fra en industri som de siste årene har investert mye i økt kapasitet, spesielt i Skandinavia. Nå er det tilgangen, ikke forbruket, som styrer tømmermarkedet.

Den svake vekslingskursen for kroner mot euro gir muligheter til å oppnå gode eksportpriser på tømmer, noe som ytterligere øker prisen på vår råvare.

Når industrien presses til det ytterste på pris, er stabilitet i volum og leveranser avgjørende for industriens betalingsevne. Dette krever mer av skogeiersamvirket som leverandør. Oppdragshorisonten må forlenges for å drive effektivt.

Med de prisene vi har nå, må vi forvente at det blir rift om maskinkapasiteten. En oppfordring til skogeiere som er interessert i hogst, er derfor å melde fra så tidlig som mulig.

Vil tømmerprisene fortsette å stige når innenlandsk etterspørsel øker igjen? Det er flere faktorer som vil spille inn. Med de svært gode priser vi har i dag, vil det være fornuftig å utnytte situasjonen, så får tiden vise om vi ser andre prisnivå utover høsten.